EA0910 - Pronunciació i Comprensió de l'Anglès Oral

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

46 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE11 - Utilitzar eines, programes i aplicacions informàtiques específiques de l'estudi de la llengua anglesa i la seua literatura

CE15 - Identificar i descriure les estructures i funcions de la llengua anglesa en els nivells fonològic, morfològic, sintàctic, lèxic-semàntic i discursiu

CE22 - Demostrar capacitat per a comprendre i produir textos senzills i coherents sobre temes familiars en llengua anglesa a un nivell B1 segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CE23 - Demostrar una competència comunicativa adequada per a desembolicar-se en situacions quotidianes en llengua anglesa a un nivell B1 segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CE24 - Pronunciar de manera clarament intel·ligible, encara que a vegades resulte evident el seu accent estranger i cometa errors de pronunciació esporàdics, en llengua anglesa a un nivell B1 segons el marc comú

CE25 - Desenvolupar la fluïdesa i el control fonològic en llengua anglesa a un nivell B1, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG04 - Capacitat d'organització i planificació

CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera

CG01 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

RA10 - Utilitzar de manera autònoma aplicacions informàtiques relacionades amb la fonologia anglesa.

RA10 - Produir correctament els fonemes consonàntics i vocàlics de la llengua anglesa.

RA10 - Organitzar, planificar i fer treballs acadèmics relacionats amb la pronunciació i comprensió de la llengua anglesa respectant els terminis d'entrega.

RA10 - Identificar i reproduir els patrons d'accent, ritme i entonació de la llengua anglesa.

RA10 - Establir correlacions entre l'ortografia i els fonemes de la llengua anglesa.

RA10 - Discriminar sons en paraules aïllades i en la cadena parlada.

RA10 - Desenvolupar la capacitat receptiva oral en llengua anglesa (nivell B1).