SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SIU030 - Arquitectures Avançades per a Processament de Senyals i Sistemes Intel·ligents

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Projectes

20%

Presentacions orals i pòsters

15%

Observació/execució de tasques i pràctiques

15%

Criteris de superació

El requisit per a superar l'assignatura és obtindre una qualificació igual o superior a 5.

L'estudiant es considera presentat a una convocatòria si realitza els treballs acadèmics proposats en l'assignatura.

En la segona convocatòria es podrà recuperar qualsevol apartat avaluable de l'assignatura.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16