SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SIU030 - Arquitectures Avançades per a Processament de Senyals i Sistemes Intel·ligents

Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 68
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Integrar i comunicar sistemes heterogenis.

Resultats d'aprenentatge

AAP04- Desarrollar aplicaciones para el procesamiento de la señal sobre procesadores gráficos y DSPs.

AAP03 - Conocer de las arquitecturas de los procesadores actuales para el procesamiento de la señal y sistemas inteligentes: DSPs, GPUs y procesadores Cell.

AAP02 - Conocer las arquitecturas reconfigurables y su aplicación al procesamiento de la señal y sistemas inteligentes.

AAP01 - Conocer las arquitecturas de procesadores actuales de propósito general.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16