SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAX004 - Avaluació Funcional i Disseny de Plans Individualitzats de Rehabilitació Psicosocial (2)

Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

50 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 12,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Ser capaç d'incorporar al cas individual de la persona afectada d'una malaltia mental greu una perspectiva integradora que es concrete en un pla integrat, individualitzat, compartit i continuat d'intervenció.

CE05 - Ser capaç de treballar de manera participativa en un equip multidisciplinari d'atenció a la Salut Mental i d'assumir en el seu si rols específics i genèrics.

CE06 - Ser capaç d'interaccionar amb els usuaris i els seus afins d'una manera mútuament enriquidora.

CE07 - Conèixer els dispositius que conformen una xarxa complexa de serveis assistencials i ser capaç d'oferir als usuaris un itinerari segur per ells.

CE08 - Ser capaç de treballar en la pràctica assistencial amb supervisió i assumpció progressiva de responsabilitats.

CE09 - Ser capaç de practicar a l'entorn de treball habitual dels serveis les tècniques concretes d'avaluació i intervenció amb persones afectades per una malaltia mental greu.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de presentar les dades dels casos de manera ordenada per a la supervisió dels plans generals.

Ser capaç d'interactuar amb tots els agents del procés, incloure les seues aportacions i reflectir-ho en el pla d'actuació.

Saber usar els instruments d'avaluació adequats a cada cas i cada context.

Redactar i exposar un pla individualitzat d'atenció.

Exercir el rol de gestor d'un cas real durant el temps de les pràctiques.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16