SAP805 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Arts Plàstiques)

Semestre 2

Temari

Temari

Bloc 1. La innovació docent: concepte, estratègies i models.
Bloc 2. La investigació educativa: concepte, fases i tipus.
Bloc 3. Processos d'innovació i projectes de recerca en l'àmbit de les Arts Plàstiques.