SAP405 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Llengua i Literatura i Ensenyament d'Idiomes)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

En termes generals, per a superar l'assignatura l'estudiantat ha d'expressar-se oral i per escrit de manera correcta i ajustada. No es permetran errors com les faltes d'ortografia.

 

De manera específica, quant a les diferents proves d'avaluació:

a) Cal aprovar tant l'avaluació contínua com el projecte d'innovació. El projecte i la presentació del proecte son recuperables en segona convocatoria. El treball diari a classe no será recuperable.

b) L'estudiantat es considerarà presentat a l'assignatura sempre que haja realitzat almenys el 25% de les activitats de l'avaluació contínua. Així mateix, el fet de presentar el projecte serà suficient per a considerar la convocatòria consumida.