SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Examen final

60%

Trabajo en equipo (proyecto)

30%

Evaluación del trabajo individual

10%

Criteris de superació

L'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes es realitzarà a través d'un examen al final del semestre i, de manera complementària, a través d'un procés d'avaluació contínua. D'aquesta manera es pretén fomentar la participació activa de l'estudiant al llarg del curs i implica la realització de les activitats proposades pel professor. La qualificació final de la matèria derivarà de les notes obtingudes en tres àmbits diferents.

- Examen al final del semestre (50% de la nota).

- Avaluació del treball en equip (40% de la nota). El professor determinarà una nota per a cada grup de treball en funció del projecte presentat. Per a l'establiment de la nota tindrà en compte aspectes com ara l'esforç realitzat en la recerca i anàlisi d'informació, eines d'anàlisi utilitzades, pertinència dels raonaments portats a terme, capacitat de crítica i qualitat de la presentacióA efectes d'avaluació aquesta part no és recuperable.

- Avaluació del treball individual (10% de la nota). Aquesta part de la nota recollirà l'avaluació, per part del professor, de la participació de l'alumne en les diferents activitats i tasques proposades en les sessions teòriques. En aquesta faceta s'avaluaran aspectes com ara la capacitat d'anàlisi, capacitat de crítica, esforç o arguments exposats en les intervencionsA efectes d'avaluació aquesta part no és recuperable.

 

Per superar l'assignatura es requereix aprovar l'examen final.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16