MI1861 - Organització Educativa

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB16 - Conéixer i saber exercir les funcions de tutor i orientador en relació amb l'educació familiar.

FB24 - Comprendre que la dinàmica diària en educació infantil és canviant en funció de cada estudiant, grup i situació i saber ser flexible en l'exercici de la funció docent.

FB25 - Valorar la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els estats d'ànim del professorat com a factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels estudiants.

FB29 - Situar l'escola infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en l'internacional.

FB35 - Participar en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de projectes de centre i en col·laboració amb el territori i amb altres professionals i agents socials.

FB36 - Conéixer la legislació que regula les escoles infantils i la seua organització.

Resultats d'aprenentatge

R05 - Valorar la necessitat d'estabilitat com a criteri de qualitat educativa.

R05 - Valorar la importància del treball col·laboratiu entre professionals per a l'elaboració i seguiment del projecte educativo.

R05 - Valorar la capacidad de adaptación como elemento fundamental en la educación infantil

R05 - Tenir en compte la importància de la flexibilitat en la labor i tasca docent.

R05 - Saber orientar l'alumnat d'educació infantil en l’àmbit acadèmic, personal i social.

R05 - Saber interpretar la legislació actual en matèria educativa.

R05 - Reflexionar sobre la influència que exerceixen les emocions del docent en l'exercici de la seua pràctica professional.

R05 - Reconéixer el paper que exerceixen altres professionals i agents socials en l'elaboració del projecte educatiu.

R05 - Reconéixer el paper de l'escola infantil en el sistema educatiu espanyol i europeu.

R05 - Reconèixer la relació amb l'equip docent així com amb altres instàncies socials com un element necessari per a promoure l'educació integral de l'alumnat.

R05 - Identificar les funcions del tutor per a guiar les famílies en la tasca d'educar els seus fills i filles.

R05 - Identificar els elements que componen el projecte educatiu.

R05 - Identificar característiques fonamentals de l'educació infantil a Espanya en comparació amb altres països de la Unió Europea.

R05 - Disposar de criteris per a analitzar experiències innovadores en educació infantil en el marc europeu.

R05 - Conéixer la legislació educativa vigent relativa a l'organització de les institucions escolars.

R05 - Conèixer les condicions necessàries per a promoure l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar en educació infantil.

R05 - Comprendre que l'etapa d'educació infantil és canviant en funció de cada grup, alumne i situació.

R05 - Comprendre el sentit i la finalitat del projecte educatiu en l'educació infantil.

R05 - Aplicar la legislació vigent a contextos educatius en general i en especial a l'etapa d'educació infantil.

R05 - Analitzar projectes educatius d'escoles d'educació infantil.

R05 - Analitzar ells factors que puguen afavorir el disseny d'ambients estables en l'etapa d'educació infantil.

R05 - Analitzar críticament els marcs teòrics relatius a l'organització de les institucions escolars.