MI1861 - Organització Educativa

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

L'avaluació es realitzarà al llarg del semestre sobre la base de la participació en classe, els treballs individuals i/o en grup derivats de les pràctiques i els exàmensL'avaluació es dividirà en:

         a) Avaluació dels coneixements teòrics (50%): mitjançant un examen final coincidint amb la data oficial de la primera i/o la segona convocatòria ordinària.

         b) Avaluació dels coneixements pràctics (50%): mitjançant l'elaboració de tasques i treballs de tipus individual i/o grupal.        

Per a superar l'assignatura cal:

         - Traure almenys un 5 sobre 10 en la part teòrica (després es ponderarà la nota al valor real d'aquesta part).

         - Traure almenys un 5 sobre 10 en la part pràctica (després es ponderarà la nota al valor real d'aquesta part). 

         - La nota global per a superar l'assignatura ha de de ser igual o major de 5 sobre 10 punts, i totes les parts s'han d'aprovar individualment.

   Altres aclariments:

1. En cas de suspendre una de les parts de l'assignatura:

         - En cas de suspendre la part teòrica de l'assignatura (si es té la part pràctica aprovada), es conservarà la nota de pràctica per a la segona convocatòria. Per tant, en la segona convocatòria, l'estudiantat només realitzarà una prova escrita per a recuperar els coneixements teòrics. Aquesta nota només es conservarà per a la segona convocatòria del curs, i no per a la resta de convocatòries de cursos posteriors.

         - En cas de suspendre la part pràctica de l'assignatura (si es té la part teòrica aprovada), es conservarà la nota de la teoria per a la segona convocatòria. Per tant, en la segona convocatòria, l'estudiantat ha de recuperar la part pràctica de l'assignatura, bé mitjançant una prova de caracterítiques similars a les realitzades en la part pràctica, o bé realitzant de nou els treballs pràctics que el professorat crega convenient. Aquesta nota només es conservarà per a la segona convocatòria del curs, i no per a la resta de convocatòries de cursos posteriors.

2. En cas de tenir l'examen aprovat, però  la parte pràctica suspensa, la asignatura se considerarà suspensa.

3. El professorat podrà descomptar punts per faltes d'ortografia en les activitat d'avaluació.