DA0128 - Dret del Treball i de la Seguretat Social

Curs 5 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

15%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

   En les dates fixades per a això es desenvolupen dues proves teoricopràctiques que es componen de preguntes a desenvolupar i d'un supòsit pràctic similar als resolts durant el desenvolupament de les classes.

 

La primera prova (parcial i voluntària) es realitzarà a meitat de curs i inclou l'avaluació dels temes estudiats fins aquest moment. Els alumnes que superin l'esmentada prova amb una qualificació de 5 eliminen els temes dels que s'hagin examinat en l'examen anual. La nota del parcial es guarda per a les dues convocatòries del curs.

 

La segona prova (anual) es realitzarà al final del curs coincidint amb les convocatòries oficials i inclou l'avaluació de tots els temes del programa. Els alumnes que hagin aprovat l'examen parcial només han de examinar-se dels temes no inclosos en l'anterior prova d'avaluació. Aquesta prova escrita computa el 75% de la nota final. Amb la resolució de la part teòrica es podran computar fins a 5 punts, i amb la part pràctica fins a 2.5 punts. Per superar l'assignatura s'exigeix ​​que les dues parts estiguin aprovades.

 

El 25% de la nota restant per al càlcul de la nota definitiva s'adquireix a través de l'avaluació de dues proves a realitzar al llarg del curs. La primera d'elles computarà fins a 1 punt i la segon fins a 1.5 punts. Aquestes activitats d'avaluació continua no seran recuperables, i les seves notes es guardaran durant totes les convocatòries del curs. El seu còmput procedirà únicament en cas que s'hagin aprovat les parts pràctica i teòrica de l'examen escrit. Si no es fa, la nota màxima a obtenir mitjançant l'examen escrit serà de 7.5.

 

Només es considera presentat a l'alumne que es presenti a la convocatòria oficial de l'examen escrit.