Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1233 - Hisendes Territorials

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Lliçó 1. El poder financer de les Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals.
El marc constitucional. Mecanismes de coordinació entre els tres nivells d'Hisenda: central, autonòmica i local.

Lliçó 2. Règim jurídic bàsic de les Hisendes autonòmiques.
Sistemes i models de finançament autonòmic. Les Comunitats Autònomes de règim comú. La Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes. La Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú. Les Lleis d'Estabilitat Pressupostària. El Fons de Compensació Interterritorial. Els Pressupostos de les Comunitats Autònomes. Límits a les operacions de crèdit de les Comunitats Autònomes. Les Comunitats Autònomes subjectes a règim foral.

Lliçó 3 El sistema tributari de les Comunitats Autònomes
El sistema d'ingressos de les Comunitats Autònomes de règim general. Els tributs propis de les Comunitats Autònomes i de la Comunitat Valenciana en particular. Els tributs cedits: significat i abast de les competències normatives. Els recàrrecs sobre impostos estatals.

Lliçó 4. Règim jurídic bàsic de les les Hisendes locals
La Llei d'Hisendes locals. Sistema de recursos: tributs propis i regles de participació en els ingressos de l'Estat. Pressupostos dels Ens locals. Límits a les operacions de crèdit de les Entitats locals.

Lliçó 5. El sistema tributari de les Entitats locals
Estructura del sistema tributari de les Entitats Locals: impostos, taxes i contribucions especials. Les taxes locals: fet imposable i mecanismes de quantificació de la prestació. Les contribucions especials. Els preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic. Els recursos de les Províncies. Recursos de les Entitats supramunicipals i inframunicipals.

Lliçó 6. Els impostos municipals
L'Impost sobre Béns Immobles. L'Impost sobre Activitats Econòmiques.  L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. L'Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres. L'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Impost sobre despeses suntuàries (vedats de caça i pesca).