Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1221 - Informació i Tècniques Documentals per a la Gestió i Administració Pública

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Projectes

50%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

50%

Criteris de superació

AVALUACIÓ
La qualificació final serà el producte de l’avaluació continua realitzada mitjançant les següents proves:
 
Per a la prova Carpeta d’aprenentatge (50% de la nota final) caldrà realitzar les següents activitats:
  • Pràctiques de lliurament programat, continu i obligatori al llarg de tot el curs (15%): Les pràctiques consistiran en la realització d’activitats de seguiment dels continguts corresponents a cada tema. Les dates de lliurament s’indicaran a l’AV. 
  • Taller de gestió documental (5% de la nota final): Taller teòrico-pràctic en el que es treballarà amb TIC de suport a la gestió documental.
  • Seminari (5% de la nota final): Es durà a terme un seminari teòrico-pràctic sobre algun aspecte professional de l’àmbit de la Gestió i Administració Pública des de la perspectiva informacional.
  • Lliurar un treball final de gestió documental, realitzat de manera col·laborativa en grup al llarg del semestre (20% de la nota final). Este treball consistirà en l’elaboració d’un cas pràctic al voltant d’un tema consensuat amb el professor i relacionat amb l’Administració Pública.
  • Presentar oralment el treball realitzat davant de la resta de la classe i el professor (5% de la nota final).
  •  

Per a la prova teòrica caldrà:

  • Realitzar una prova tipus test (50% de la nota final)
Criteris de superació de l'assignatura 
Per tal de superar l’assignatura cal obtindré al menys el 50% de la nota total de l’assignatura, és a dir 5 punts sobre el total de 10, en qualsevol de les convocatòries a les quals es presente l’alumnat. A més, per tal de computar les notes acumulades en cada prova cal arribar a una nota mínima segons la següent distribució:
 

PROVA

PONDERACIÓ

NOTA MÍNIMA

NOTA MÀXIMA

 

CARPETA D’APRENENTATGE i PROJECTES

50%

2,5

5

Pràctiques

15%

0,75

1,5

Taller gestió documental

5%

0,25

0,5

Seminari

5%

0,25

0,5

PROVA TEST

50%

2,5

5

 

Treball de gestió documental

20%

1

2

 

Presentació oral

5%

0,25

0,5

 

NOTA GLOBAL

50%

5

10

 

 
 
 
 
Hi han altres requisits addicionals per tal de superar l’assignatura i per determinar els criteris de presentació o no presentació a l’assignatura:
R01. L’avaluació de les diferents activitats i proves requereix el lliurament de la documentació adient en temps i forma segons les indicacions de cada activitat.
R02. Es computarà l’avaluació específica de l’activitat “Pràctiques” quan s’haja assistir com a mínim al 80% de las sessions de classes teòriques i pràctiques i s’hagen dut a terme les activitats proposades.
R03. Les qualificacions obtingudes en les activitats i treballs realitzats al llarg del període lectiu de l’assignatura es guardaran per a tot el curs corresponent, sempre que la seua qualificació siga igual o superior a la nota mínima establerta en la taula anterior.
R04. A la segona convocatòria ordinària es podran lliurar aquelles tasques no superades a la primera convocatòria.
R05. Es considerarà com a no presentat a l’assignatura a qui no lliure el treball final de l’assignatura.
R06. La consideració de presentat o no presentat és independent del lliurament o no de la documentació requerida per a la resta d’activitats.