Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1218 - Poders i Organització Territorial de l'Estat

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

 

I.LA CORONA

 

Lliçó 1. LA CORONA

La Monarquia Parlamentària com forma política de l'Estat. Les funcions del Rei. El referendament. La successió en la Corona. La Regència i la tutela del Rei menor.

 

II. LES CORTS GENERALS

 

Lliçó 2. L'ELECCIÓ DE LES CORTS GENERALS

El sistema electoral. Els aspectes administratius del Dret electoral. Les fases del procediment electoral. Les garanties jurisdiccionals del Dret electoral. Les despeses i les subvencions electorals.

Lliçó 3. L'ESTRUCTURA DE LES CORTS GENERALS

Les Corts Generals. La seua funció en el sistema. Composició: el bicameralisme. Les prerrogatives parlamentàries. L'estatut dels parlamentaris: adquisició i pèrdua. Les prerrogatives individuals. L'organització de les Càmeres: òrgans de govern i òrgans de funcionament. L'estructuració del treball parlamentari.

Lliçó 4. LES FUNCIONS LEGISLATIVA I FINANCERA DE LES CORTS

La iniciativa legislativa. El procediment legislatiu ordinari. Procediments legislatius especials. Sanció, promulgació i publicació de les lleis. La funció financera. La potestat pressupostària.

Lliçó 5. EL CONTROL PARLAMENTARI DEL GOVERN

Control parlamentari i responsabilitat política. Els instruments del control parlamentari. La responsabilitat política del Govern. La moció de censura. La qüestió de confiança.

III. EL GOVERN I L'ADMINISTRACIÓ

 

Lliçó 6. EL GOVERN

Antecedents històrics. Composició del Govern. Estructura del Govern: el Consell de Ministres. Els membres del Govern. President i Vicepresident. Els Ministres. Estatut dels membres del Govern. Formació i cessament del Govern. El funcionament del Govern: col•legialitat i presidencialisme

Lliçó 7. FUNCIONS DEL GOVERN

Les funcions del Govern. Funció directiva: caràcters generals. La direcció de la política interior. La direcció de la política exterior. La direcció de la defensa de l'Estat. La direcció de l'Administració civil i militar. La funció executiva. La potestat reglamentària.

Lliçó 8. L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Estat i Administracions Públiques. Tipus d'Administracions Públiques. Els principis constitucionals de l'Administració. L'Administració Militar i els Cossos i Forces de Seguretat.

 

IV. PODER JUDICIAL I TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Lliçó 9. EL PODER JUDICIAL I EL MINISTERI FISCAL

La configuració constitucional del Poder Judicial. Poder Judicial i funció jurisdiccional. La posició constitucional del Jutge: independència i legitimitat. L'Estatut de Jutges i Magistrats. L'estructura del Poder Judicial. El Govern del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal.

Lliçó 10. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (I). COMPOSICIÓ I ORGANITZACIÓ

El model espanyol de justícia constitucional. El Tribunal Constitucional: composició, competències i organització.

Lliçó 11. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (II). PROCEDIMENTS

El control de constitucionalitat de les normes amb força de Llei: aspectes generals. El recurs d'inconstitucionalitat. La qüestió d'inconstitucionalitat. El control previ de Tractats Internacionals. El recurs d'empara. Els conflictes de competència. Les impugnacions del Títol V de la LOTC. Els conflictes en defensa de l'autonomia local. Els conflictes d'atribucions. La defensa de la jurisdicció del Tribunal Constitucional.

 

V. L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L'ESTAT

 

Lliçó 12. PRINCIPIS GENERALS DE L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L'ESTAT

La forma territorial de l'Estat. L'autonomia local. Les bases constitucionals de l'Administració local. L'autonomia de nacionalitats i regions. Els principis d'articulació de l'Estat de les Autonomies. Els Estatuts d'Autonomia. Elaboració i reforma dels Estatuts d'Autonomia.

Lliçó 13. LA DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE ESTAT I COMUNITATS AUTÒNOMES

Les línies generals del repartiment competencial. Competències exclusives i compartides. Les competències exclusives de l'Estat. Les competències compartides (I): legislació i execució. Les competències compartides (II): bases i desenvolupament. Les competències compartides (III): altres supòsits. El desenvolupament del procés autonòmic pels Estatuts.

Lliçó 14. L'ORGANITZACIÓ DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES

Similituds i diferències respecte del model estatal. El poder legislatiu. Les Assemblees de les Comunitats Autònomes: sistema electoral, composició i funcionament. Els òrgans executius de les Comunitats Autònomes: nomenament, composició i estructura. Relacions de l'Executiu amb l'Assemblea. L'Administració de Justícia en les Comunitats Autònomes. L'organització territorial interna de les Comunitats Autònomes. Competències autonòmiques en matèria d'organització territorial. Organització territorial i territoris forals. El sistema general de finançament de les Comunitats Autònomes.

Lliçó 15. LES RELACIONS ENTRE L'ORDENAMENT ESTATAL I ELS ORDENAMENTS AUTONÒMICS

Tipus de relacions entre els ordenaments estatal i autonòmics. L'ampliació competencial: el supòsit de l'art. 150.1 CE i l'atribució extraordinària de potestats legislatives. Ampliació competencial mitjançant delegació o transferència: el supòsit de l'art. 150.2 CE. Lleis d'harmonització: l'art. 150.3 CE. Les competències de coordinació. Relacions de cooperació entre Estat i Comunitats Autònomes. Les relacions de conflicte: vies de solució ordinàries i específiques.