Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix l'obtenció de al menys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura.

En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà amb la mitjana de les qualificacions de les diferents parts com es detalla a continuació:

Primera convocatòria

  • Avaluació contínua (30%)

o Realització i lliurament de memòries i / o treballs de pràctiques de laboratori ( 10%)

o Qualificació de proves escrites de coneixements teoricopràctics realitzades durant el curs (20%).

  • Examen final (70%)


Segona convocatòria

  • Nota Avaluació contínua (10%)

o La nota d'aquesta part es correspondrà amb l'obtinguda en la primera convocatòria en la realització i lliurament de memòries i / o treballs de pràctiques de laboratori (10%)

  • Examen final (90%)


Superació de l'assignatura en 1ª i 2ª convocatòria

Per superar l'assignatura l'estudiant haurà d'obtenir al menys un 5 en la qualificació final, tenint en compte els requisits pel que fa als exàmens finals que es detallen a continuació.

Els exàmens finals de la 1ª i 2ª convocatòria consten de dues parts diferenciades, corresponents als dos blocs principals del curs:

1ª part: Estàtica de màquines i estructures

2ª Part: Dinàmica de màquines i estructures

Per superar l'assignatura és imprescindible obtenir una qualificació igual o superior a 4 en cadascuna d'aquestes dues parts. En cas contrari la qualificació màxima de l'assignatura serà de 4.5 punts.

En la segona convocatòria si un estudiant ha obtingut una nota igual o superior a 5 en una de les dues parts de l'examen final podrà mantenir, si així ho decideix, la nota obtinguda d'aquesta part per a la 2ª convocatòria.


Convocatòria extraordinària de final d'estudis

Per aquesta convocatòria l'examen final suposarà el 100% de la nota final


Consideració de presentat a una convocatòria

L'estudiant es considerarà presentat a una convocatòria si, i només si, es presenta a l'examen final.