ED0902 - Fonaments Matemàtics Aplicats a l'Edificació I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Espais vectorials 
Tema 2. Diagonalització de matrius
Tema 3. Càlcul integral d'una variable