Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0902 - Fonaments Matemàtics Aplicats a l'Edificació I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

35 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE1 - Aptitud per a utilitzar els coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric i infinitesimal, l’àlgebra lineal, la geometria analítica i diferencial, i les tècniques i mètodes probabilístiques d’anàlisi estadística.

CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats.

CG2 - Treball en equip.

CG3 - Raonament crític.

CG4 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

CG4.F01.01 Dominar l’accés a les fonts bibliogràfiques i l’organització del temps d’estudi personal.

CG3.F01.01 Ser capaç de raonar deductivament i inductivament, formular un problema i qüestionar els resultats.

CG2.F01.01 Resolució de problemes en grups de 3 o 4 persones.

CE24.F01.1 Saber redactar la resolució de problemes matemàtics i saber explicar-los oralment.

CE1.F01.1 Saber aplicar resultats d’espais vectorials, diagonalització de matrius, càlcul integral d’una variable i càlcul diferencial de diverses variables en la resolució de problemes.