SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 373
Hores presencials Hores no presencials

Competències

L'estudiant adquirirà les competències següents: A) BÀSIQUES i GENERALS: • Proporcionar coneixements que serviran de base per al desplegament i aplicació en la pràctica d'estratègies, polítiques, sistemes de gestió i ferramentes relacionats amb la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa. • Desenrotllar la capacitat d'analitzar i reflexionar de forma crítica, així com avaluar i plantejar solucions, sobre possibles dilemes ètics, econòmics i socials. • Desenrotllar la capacitat de l'estudiant de comunicar-se, de forma clara i sense ambigüitats, tant amb audiències expertes com no expertes. B) ESPECÍFIQUES: • Ser capaç de comunicar amb claredat els seus coneixements i actuacions en matèria de Sostenibilitat i RSC a públics especialitzats i no especialitzats, utilitzant distints formats i instruments de comunicació. • Dur a terme projectes i tasques d'investigació en matèria de RSC i Sostenibilitat.

Resultats d'aprenentatge

Els objectius d’aquest mòdul són: Inclusió de la diversitat en les empreses socialment responsables. L’estudiantat ha de ser capaç de: • Definir el concepte de persones amb discapacitat i les obligacions legals que tenen les empreses per a afavorir la integració de persones amb discapacitat. • Explicar i gestionar la política d’integració en l’ocupació com a estratègia per a aconseguir un valor afegit de les organitzacions i empreses. • Descriure el marc conceptual i normatiu de la igualtat d’oportunitats per a la gestió de la diversitat en les empreses. Identificar els col·lectius vulnerables. • Explicar què són els plans d’igualtat i conèixer com implementar-los Direcció de persones en empreses socialment responsables. L’estudiantat ha de ser capaç de: • Integrar les persones en la presa de decisions de les organitzacions amb una direcció que les tracte com a tals, i definir un nou paradigma. • Relacionar i revisar cada una de les àrees en les quals tradicionalment ha funcionat la direcció de recursos humans amb les necessitats, aspiracions i satisfacció de les persones que formen part de l’organització. • Planificar totes les activitats de manera que les persones puguen créixer i desenvolupar-se, influint en elles perquè adapten el seu comportament a una gestió socialment responsable. Responsabilitat de les empreses en l'esfera dels Drets Humans. L'estudiant haurà de ser capaç de: · Identificar els conceptes bàsics de el Dret Internacional. · Relacionar aquests conceptes referits anteriorment amb la responsabilitat de les empreses en l'àmbit de el Dret Internacional. · Descriure el desenvolupament evolutiu de sistema de protecció internacional dels drets humans. · Reconèixer i valorar les normes bàsiques d'interacció entre el Dret Internacional i el Dret Nacional Espanyol. · Identificar els sistemes universal i europeu de promoció i protecció dels drets humans. · Experimentar en l'àmbit específic de l'empresa els coneixements relatius als sistemes internacionals de protecció dels drets humans.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16