SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Avaluació presencial

50%

Avaluació "on line"

50%

Criteris de superació

L'avaluació d'aquest Mòdul es farà de forma mixta: presencial i on-line.

• L'avaluació presencial consisteix en un examen que es realitzarà en qualsevol dels Centres Associats de la UNED. Aquest Mòdul, en ser impartit en el segon semestre tindrà el seu examen ordinari al juny i l'extraordinari al setembre.

Aquesta avaluació constituirà el 50 per cent de la qualificació final del Mòdul. Aquesta té com a objectiu avaluar la capacitat per adquirir coneixements a través de l'estudi i memorització dels continguts del Mòdul i aquelles activitats que el professor hagi indicat prèviament en el Pla de Treball de cada matèria.


• L'avaluació contínua inclourà les activitats que cada professor hagi indicat en el Pla de Treball. Es realitzarà a través de l'aula virtual i suposa el 50 per cent de la qualificació final del Mòdul.


L'alumne ha d'obtenir una nota mínima de 3 (sobre 10) en la qualificació de l'examen perquè pugui ser sumada a les qualificacions obtingudes en les activitats que componen el Mòdul. Considerant aquest requisit, la nota mínima global exigida en aquest Mòdul per ser superat és de 5.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16