SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Avaluació "on line"

50%

Avaluació presencial

50%

Criteris de superació

La capacitat per a adquirir coneixements s'avaluarà amb una prova d'avaluació “presencial” que representarà el 50% de la qualificació final del mòdul.

La participació en les activitats individuals o grupals que es plantegen en els fòrums del mòdul, com ara l'actitud per a contrastar la informació a través dels enllaços facilitats, l'actitud per a discutir i debatre en els fòrums o la capacitat per a criticar i debatre a través de la lectura, entre altres, constituirà el 50% restant de la qualificació final. Aquesta avaluació continua no es recuperable.

L'alumne ha d'obtindre una nota mínima de 3 (sobre 10) en la qualificació de l'examen perquè puga ser sumada a les qualificacions obtingudes en les activitats que componen el Mòdul. Considerant este requisit, la nota mínima global exigida en este Mòdul per a ser superat és de 5.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16