SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 373
Hores presencials Hores no presencials

Competències

L'estudiant adquirirà les competències següents: A) BÀSIQUES I GENERALS: • Resoldre problemes en entorns nous i dinàmics, així com en contextos multidisciplinaris relacionats amb aspectes de la RSC i el desenrotllament sostenible. • Desenrotllar la capacitat de l'estudiant de comunicar-se, de forma clara i sense ambigüitats, tant amb audiències expertes com no expertes. B) ESPECÍFIQUES: • Analitzar i reflexionar sobre els principals aspectes econòmics d'una empresa o una altra organització, pública o privada, integrant en la seua anàlisi criteris ètics, socials, mediambientals i de sostenibilitat. • Comprendre, identificar i anticipar possibles riscos i punts de fricció entre la dimensió economicofinancera i les consideracions socials, mediambientals i de sostenibilitat dins de les organitzacions; plantejar alternatives com a possibles solucions al problema i prendre decisions de forma autònoma dins d'un context d'incertesa. • Dissenyar i desenrotllar polítiques i sistemes de gestió de RSC acords amb el model d'empresa o organització. • Implementar les polítiques de RSC en totes les àrees i unitats de negoci, de forma transversal, integrant dins del sistema de gestió corporativa la dimensió econòmica amb la social i mediambiental, així com avaluar els resultats de les pràctiques ètiques i sostenibles. • Ser capaç d'identificar als distints grups d'interés de l'empresa / organització, així com de detectar les seues necessitats i expectatives, a més de saber dialogar amb els stakeholders i gestionar les relacions multidireccionales entre les parts interessades. • Dur a terme projectes i tasques d'investigació en matèria de RSC i Sostenibilitat.

Resultats d'aprenentatge

Els objectius d’aquest mòdul són: En l’àrea Introducció a la Responsabilitat Social Corporativa i el Sistema Financer, l’estudiantat ha de ser capaç de: • Conèixer la relació entre economia real i financera i la contribució del sistema financer al desenvolupament. • Identificar les característiques que ha de tenir el sistema financer i les seues institucions perquè el seu impacte sobre el desenvolupament siga més gran. • Identificar els aspectes que fan que la RSC guanye importància en el sistema financer. • Reconèixer i identificar els mecanismes d’incorporació de la RSC a les empreses del sector financer. • Identificar mecanismes de sistema financer que potencien la sostenibilitat. • Relacionar el concepte de RSC amb la inversió socialment responsable (ISR). • Pensar i debatre al voltant de les condicions requerides perquè el sistema financer incorpore la RSC a les seues estratègies de gestió. En l’àrea de les Inversions Socialment Responsables, l’estudiantat ha de ser capaç de: • Explicar els beneficis econòmics i no econòmics de la inversió amb criteris RSC • Reconèixer les característiques, funcionament i exemples de la denominada ISR. • Saber identificar les diverses estratègies d’ISR. • Examinar i distingir possibles eines d’anàlisi de les estratègies de RSC. • Plantejar i proposar possibles estratègies d’ISR adaptades a la idiosincràsia pròpia de la societat en què l’estudiantat se situa. • Proposar elements a tenir en compte a l’hora de dissenyar un fons d’inversió socialment responsable. • Discutir què significa invertir en la comunitat i quines bones pràctiques hi ha al respecte, nacionals i internacionals. En l’àrea del Finançament amb Criteris de Sostenibilitat, l’estudiantat ha de ser capaç de: • Explicar els beneficis econòmics i no econòmics d’un finançament amb criteris de RSC. • Identificar els riscos no financers associats a les operacions de finançament i préstec. • Conèixer els elements bàsics del mercat de les microfinances. • Identificar els principals elements a tenir en compte en l’anàlisi creditícia amb criteris RSC. • Examinar possibles eines d’anàlisi d’institucions microfinanceres. • Discutir les raons, fortaleses i febleses de les microfinances. • Proposar elements a tenir en compte a l’hora de dissenyar un programa de microcrèdits. • Pensar sobre les condicions que es requereixen perquè les microfinances tinguen èxit. • Valorar fins on arriben les microfinances en la lluita contra la pobresa.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16