Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen final

70%

Avaluació continuada

30%

Criteris de superació

Tipus de prova

Ponderació

Exàmen escrit (test, desenrotllament i/o problemes)

70

Resolució d'exercicis i problemes

30

 

100

Per a superar l'assignatura serà necessari:

· Obtindre almenys 5 punts per suma de totes les proves d'avaluació

· Obtindre almenys la mitat dels punts de l'examen escrit

Perquè l'estudiantat es considere presentat en una convocatòria ha d'assistir a l'examen.

 

Part de Comptabilitat:

- Prova escrita. Consistirà en la resolució d'un examen en què hi haurà una part teòrica amb preguntes objectives i una part pràctica amb supòsits pràctics de l'estil dels treballats a les classes. Durant el curs es realitzaran dues proves formatives, la superació de les quals suposarà la superació d'aquesta part de l'avaluació.

- Activitats avaluables. Tindrà dues opcions:

a) Informe sobre els comptes anuals d'una empresa. Consisteix en comentar, en la mesura del que s'ha estudiat en l'assignatura, les diferents partides del balanç i compte de resultats, explicant el seu contingut així com la evolució dels seus valors.

b) Aplicacions de la comptabilitat de costos a projectes. Activitat consistent en l'aplicació dels coneixements adquirits en l'assignatura al càlcul o gestió de costos en un projecte d'enginyeria.

En el seu cas, la nota de les activitats avaluables es guardarà per a totes les convocatòries del mateix curs acadèmic.

 

Part de Dret:

- Realització d'un examen teòric en què es respondrà breument a diverses preguntes concretes.

- Part pràctica, consistent a realitzar un comentari d'una sentència relacionada amb els continguts objecte de la matèria impartida en l'assignatura.

Per a poder optar a realitzar l'examen teòric és imprescindible haver presentat el comentari de la sentència. La nota obtinguda en el treball pràctic serà mantinguda inalterada durant totes les convocatòries d'un mateix curs acadèmic