Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

TEMA 1: INTRODUCCIÓ
Introducció
. Enfocaments principals en l'estudi de les relacions llengua-societat. La sociolingüística variacionista i la sociologia del llenguatge. L'etnografia de la comunicació. Aproximacions sociopragmàtiques a l'estudi de la comunicació en societat. Altres disciplines: etnometodologia, anàlisi de la conversa. Les relacions entre discurs i societat.
TEMA 2: LA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA: FACTORS LINGÜÍSTICS, COMUNICATIUS I SOCIALS
La variable com a unitat de l'anàlisi estructural. Classes de variables. Models d'estratificació sociolingüística. La variació generolectal: criteris diferenciadors. Caracterització sociolingüística de les diferències generolectals. La variació generolectal. Fenòmens d'identitat generacional. La variació sociolectal. Tipus d'estratificacions relacionades amb les diferències socials. Conseqüències sociolingüístiques de la mobilitat social i geogràfica. La teoria dels codis sociolingüístics.
TEMA 3: LA DESCRIPCIÓ DEL BILINGÜISME SOCIAL.
Introducció. Definició i classes de bilingüisme. La noció de diglòssia. Antecedents i caracterització fergusoniana del concepte. La revisió de Fishman: bilingüisme vs. diglòssia. Classes de diglòssia, triglòssiapoliglòssia... Sobre comportaments i ideologies diglòssiques. El conflicte lingüístic. Els processos d'elecció, manteniment i substitució de llengües. Funcions identitàries de les llengües en les situacions de bilingüisme.
TEMA 4: LES ACTITUDS LINGÜÍSTIQUES
Introducció. El concepte d'actitud lingüística. L'origen de les actituds. La tècnica del matched–guise. Les actituds cap a la variació intralingüística. Les actituds cap a les llengües i els seus parlants en les situacions de bilingüisme social. Actituds i identitat etnolingüística. Les actituds cap a les conseqüències lingüístiques del contacte de llengües.
TEMA 5: VARIACIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES INTERACCIONS VERBALS
La importància de la parla en la cultura. Cultures verboses vs. cultures no verboses. Preferències culturals per la paraula directa/indirecta. Universalitat i variació sobre les màximes conversacionals. La relació horitzontal: diferències en l'ús dels relacionemes. La relació vertical: els taxemes de la llengua en societat. L'eix emocional de la comunicació. La cortesia verbal i els seus tipus.