Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1223 - Hisenda Pública

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

1. L'activitat financera i el dret financer. Concepte, contingut, caràcters i relacions amb altres disciplines.
 
2. Els ingressos públics i les despeses públiques. Concepte, caràcters, classificacions. Ingressos patrimonials. Ingressos de monopoli. Ingressos per operacions de crèdit.
 
3. Ingressos tributaris. Concepte de tribut. Impost. Taxa. Contribució especial. Tributs parafiscals. Prestacions patrimonials de caràcter públic. Preus públics.
 
4. El poder financer: concepte i ordenació constitucional. El poder financer de la UE. El poder financer de l'Estat. El poder financer de les comunitats autònomes. Potestats normatives en matèria financera. Hisendes territorials.
 
5. Principis materials de l'ordenament financer. Principis constitucionals tributaris: generalitat, igualtat, progressivitat i capacitat econòmica. Principis constitucionals del gasto públic: assignació equitativa, eficiència i economia.
 
6. Principis formals i fonts de l'ordenament financer. El principi de reserva de llei: intervenció del parlament. Dret comunitari europeu. Decret llei. Decret legislatiu. Poder legislatiu de les comunitats autònomes. El reglament. Potestat reglamentària de les comunitats autònomes i d'entitats locals. Ordenes interpretatives i circulars. Dret supletori. El costum. Els principis generals del dret. La jurisprudència. La codificació en l'ordenament financiero.
 
7. Eficàcia i interpretació de les normes financeres. Àmbit espacial i temporal d'aplicació. Retroactivitat. Analogia. Conflicte en l'aplicació de la norma tributària. La consulta tributària. Acords previs de valoració.
 
8. El fet imposable i estructura de la relació tributària. Prestacions tributàries: l'obligació tributària. Fet imposable. Import. Exempció. No subjecció.
 
9. Subjectes tributaris. Subjecte actiu. Obligats tributaris. Subjectes passius. Obligats per anticipació i repercussió del tribut. La successió en el tribut. Responsables tributaris. Capacitat d'obrar i representació. Domicili fiscal.
 
10. Elements de quantificació. La base imposable i liquidable: determinació. El tipus de gravamen i quota tributària. El deute tributari: components. El pagament. Prescripció. Altres formes d'extinció del tribut.
 
11. Aplicació dels tributs. Administració tributària: organització i funcions. Informació i assistència. Procediments tributaris: classes. Normes comunes: Iniciació, desenrotllament i terminació. Liquidacions tributàries.
 
12 Procediment de gestió tributària. La gestió tributària: contingut. Declaració i autoliquidació. Comprovació limitada i verificació de dades.
 
13. Procediment d'inspecció. La inspecció tributària: contingut. Actuacions inspectores. Règim jurídic de les actuacions inspectores. Documentació de les actuacions inspectores. Règim jurídic de les actes d'inspecció.
 
14. Procediment de recaptació tributària. La funció de recaptació. L'ingrés del tribut en període voluntari. Compte corrent tributària. Ajornament i fraccionament. Falta de l'ingrés en període voluntari: conseqüències. L'interès de demora. Les garanties tributàries. Procediment de constrenyiment.
 
15. Potestat sancionadora. Infraccions i sancions tributàries: subjectes, tipificació i procediment sancionador. Delictes contra la Hisenda Pública. Infraccions i delictes en matèria de contraban.
 
16. Procediments de revisió en matèria tributària. La revisió d'ofici. El recurs de reposició. La reclamació economicoadministrativa. El recurs contenciós-administratiu.