SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Tutories

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 291
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE15 - Aplicar metodologies i tècniques per a l’anàlisi, síntesi i avaluació de problemes de disseny en la fase conceptual. 

CE16 - Aplicar metodologies i tècniques per al desenvolupament de productes. 

CE17 - Avaluar els costos d’un producte en les seues distintes fases de disseny i desenvolupament i la seua adequació a l’estratègia competitiva i productiva.

CE20 - Capacitat de planificar, organitzar i executar projectes de disseny i desenvolupament de nous productes.

CE23 - Creativitat i innovació en l'àmbit del disseny.

CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats. 

CE25 - Capacitat per a obtenir, analitzar, interpretar i sintetitzar informació procedent de distintes fonts.

CG4 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

CE15.TFG.01 Ser capaç d’aplicar les metodologies més adequades en la fase conceptual de la resolució del projecte de final de grau.

CE16.TFG.01 Ser capaç d’aplicar els metodologies més adequades en el desenvolupament del producte objecte del projecte de final de grau.

CE17.TFG.1 Estimar el cost i el preu de venda d’un producte considerant la realitat empresarial i de mercat.

CE20.TFG.1 Ser capaç de realitzar un projecte de disseny i desenvolupament d’un producte.

CE23.TFG.01 Ser capaç de crear una nova solució per al projecte de final de grau

CE24.TFG.01 Ser capaç d’elaborar tota la documentació gràfica i escrita per a plasmar un projecte i ser capaç de comunicar-lo oralment.

CE25.TFG.01 Ser capaç d’obtindre, analitzar, interpretar i sintetitzar informació procedent de distintes fonts per a resoldre adequadament un projecte.

CG4.TFG.01 Ser capaç de treballar de forma autònoma per a resoldre les diferents situacions que es plantegen en el disseny i desenvolupament d’un producte.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16