SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DI1012 - Disseny Assistit per Ordinador I

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen teòric-pràctic

80%

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries,presentacions orals, dossier, projectes, etc.)

20%

Criteris de superació

Seguint les directrius del pla d'estudis, l'avaluació consta d'una part d'avaluació contínua i un examen final, en concret, es realitzarà a partir de dues qualificacions:

  • Avaluació de pràctiques (Pr), amb un pes relatiu del 20% de tota l'avaluació. Forma part de l'avaluació contínua i té caràcter de no recuperable.
  • Examens teoricopràctics (Ex), amb un pes relatiu del 80% de tota l'avaluació. Dins de l'avaluació contínua es realitzaran dos exàmens parcials (ExP) amb un pes de el 20% de l'avaluació i com a prova final es realitzarà un examen final (ExF) amb un pes de el 60% de l'avaluació.

Amb caràcter general, les puntuacions estaran en el rang 0-10. Es considerarà aprovada l'assignatura amb una qualificació major o igual a cinc (5).

L'avaluació de pràctiques (Pr) consistirà en l'elaboració del projecte gràfic complet d'un producte (conjunt de diverses peces). El treball es realitzarà individualment o en grups de fins a dues persones (en funció de la complexitat del conjunt triat) fora de les sessions pràctiques com a treball personal. Les dates i les condicions particulars s'anunciaran amb antelació en l'Aula Virtual.

Els exàmens parcials (ExP) inclouran tots dos teoria i pràctica:
  • Els parcials teòrics (ExPT) consistiran en dues activitats: la realització de qüestionaris setmanals (20%) que s'han de resoldre a casa a través de l'Aula Virtual i la realització d'un examen teòric (80%).
  • Els parcials pràctics (ExPP) consistiran també en dues activitats: la realització d'un examen que s'ha de resoldre a casa (20%) i la realització d'un examen (80%) que es resoldrà durant l'examen parcial en la data establerta, i s'haurà de presentar resolt durant el període de temps indicat a través de l'Aula Virtual.

L'examen final (ExF) es realitzarà en la data aprovada per la Junta de Centre i publicada al SIA i constarà d'un examen final teòric (ExFT) i un examen d'exercicis pràctics (ExFP).

 

Primera convocatòria ordinària

La qualificació final de l'assignatura dels i de les alumnes en la primera convocatòria ordinària (gener) s'obtindrà de la següent manera:

Qualificació=0,2* Pr + 0,1 * ExPP+ 0,1 * ExPT+ 0,15 * EFT + 0,45 * EFP

Es considerarà com a presentat si es realitza alguna de les proves de l'examen final.

Serà necessari obtenir una puntuació mínima de 4 punts tant en el projecte gràfic (Pr), com en ambdós exàmens finals (EFT i EFP) per a superar l'assignatura. En cas de no obtenir aqueixa puntuació mínima, la qualificació máxima en actes serà de  4.

 

Segona convocatòria ordinària

 

En la segona convocatòria ordinària (juliol) es realitzarà una única prova d'avaluació final composta per qüestions teòriques (CT) i exercicis pràctics (CP). Serà necessari obtenir una puntuació mínima de 4 en cada part de l'examen. La qualificació final serà:

Qualificació= 0,2 * Pr +0,25 * CT + 0,55* CP

On Pr és la nota de projecte gràfic obtinguda a la primera convocatòria.

Es considerarà presentat si es realitza alguna de les proves de l'examen final.

Serà necessari obtenir una puntuació mínima de 4 en cada part de l'examen. En cas de no obtenir aqueixa puntuació mínima, la qulificació máxima en actes serà de  4.

Revisió d'exàmens davant del professorat

Els i les alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o el seu examen ha de ser revisada podran sol·licitar la revisió del mateix segons el procediment i les dates que en cada ocasió es publiquen, i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la Normativa d’avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16