SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1004 - Estructura de Computadors

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 62
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 28
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE08 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorísmica i complexitat computacional, i aptitud per a la seua aplicació.

CE17 - Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l’estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.

CG07 - Treball en equip que fomente el respecte a la diversitat, l’equitat i la igualtat de gènere.

Resultats d'aprenentatge

Descriure el sistema d’entrada/eixida.

Desenvolupar aplicacions senzilles d’entrada/eixida.

Dissenyar l’arquitectura d’un processador simple.

Explicar el funcionament d’un processador.

Explicar els elements del computador i la seua interconnexió.

Participar i col·laborar activament en les tasques de l’equip i fomentar la confiança, la cordialitat, la igualtat de gènere i l’orientació a la tasca conjunta.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16