Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1002 - Tecnologies de la Informació i Fonts Documentals en Psicologia (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

40%

Criteris de superació

Prova o examen

Competència avaluada (o resultat d'aprenentatge)

Criteri de superació

(nota requerida per a aprovar)

Pes relatiu de cada prova en la qualificació final

     

Examen escrit en ordinador (test, desenvolupament i/o problemes)

G06, G11, G12

50%

Fins a  60  punts (6 punts sobre 10). Cal aconseguir com a mínim l'aprovat. És recuperable en la segona convocatòria del curs corresponent

Resolució d'exercicis en problemes, laboratori i seminari

G06, G11, G12

 

Fins a  40 punts (4 punts sobre 10). No és recuperable en la segona convocatòria del curs corresponent

Per a superar l'assignatura, en les dos parts temátiques que la componen: tecnologíes de la informació i fonts documentals en psicologia, es obligatòria l'entrega del 80% dels exercisis de l'avaluació continua, que s'efectuara únicament per mitja de l'aula virtual, aprovar com a mínim l'examen  i aconseguir en la qualificaciò global una nota de 5 o superior.

Es recomana l'assistènciaa les classes i la realització de totes les activitats en classe per a superar l'assignatura. En la qualificació global es demanarà l'aprovat o nota superior en les dos parts temàtiques: tecnologies de la informació i fonts documentals en psicologia. La nota final serà la mitjana i s'haurà d'aconseguir l'aprovat, o superar-ho en cada part per separat.

El sistema d'avaluació serà el mateix en les dos convocatòries del corresponent curs acadèmic. La qualificació global de l'estudiant en tecnologies de la informació i en fonts documentals en psicologia serà la suma de la nota de l'examen (ha d'estar aprovat o nota superior) i la nota de l'avaluació contínua i cal aconseguir com a minim l'aprovat.

 En l'avaluació contínua es valorarà la participació activa i el treball de l'alumnat en totes les classes. En tecnologies de la informació, al final de cada sessió es demanarà l'enviament dels exercicis per aula virtual i no seran recuperables per a la segona convocatòria del corresponent curs. En fonts documentals en psicología al final de cada pràctica es demanarà l'enviament d'un o més exercisis per qüestionaris d'aula virtual i tampoc seran recuperables per a la segona convocatòria del corresponent curs.

L'examen escrit serà en ordinador i serà recuperable per a la segona convocatòria del corresponent curs.

Les activitats realitzades en l'avaluació contínua en tecnologies de la informació i fonts documentals en psicologia es realitzaran només en les classes presencials i no seran recuperables per a la segona convocatòria del corresponent curs.

Per els alumnes i alumnes que no puguen assistir a classe, per motiu degudament justificat, se seguiran els mateixos criteris que per a l'alumnat que assistisca a classe.

 El sistema de recuperació que se seguirà serà el de guardar les notes parcials aprovades només per a la segona convocatòria, però no es guardaran per al següent curs acadèmic.

 Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a la convocatòria si realitza l'examen, o bé presenta el 60% o més, de les activitats avaluables obligatòries que consten en esta guia. "

Per a l'avaluació de les competències se seguiran les rúbriques d'avaluació i qüestionaris que estaran en l'aula virtual.

Tal com s'estableix en l'Article 11 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 3 de 13 de març de 2017), sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació:

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."