Metodologia

Metodologia didàctica

- Presentació mitjançant classes magistrals i classes teòriques participatives i ensenyament no presencial interactiu (aula virtual)
- Resolució de problemes
- Classes pràctiques de laboratori
- Sessions de tutories grupals