Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució de casos

15%

Presentacions orals i pòsters

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació


L'assistència al 85% de les classes pràctiques i al seminari és necessària per a ser avaluat d’aquesta asignatura, que segueix el mètode de avaluació continuada.


La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l’examen escrit amb la qualificació de les diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent, i per fer la mitjana i superar l'assignatura, s’haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova (excepte “Observació/execució de tasques i pràctiques” i “Presentacions orals i pòsters”).


No realitzar algunes de les proves suposa un 0 i, per tant, la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l’assignatura en primera convocatòria. Totes les proves avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.


Es considerarà "Presentat/Presentada" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.


L'examen escrit i les pràctiques podrà respondre's tant en valencià com en castellà.