SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0915 - Models de Representació Cinematogràfica

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Per a considerar-lo presentat a l'assignatura, l'alumnat ha de completar les proves indicades en el punt 10.1.

Per a superar l'assignatura, els criteris seran:

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent. Per a fer la mitjana i superar l'assignatura, s'haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

L'assistència al 85% de les classes pràctiques és necessària per a ser avaluat o avaluada en primera convocatòria, que segueix el mètode d'avaluació contínua.

- Treballs acadèmics: cada alumne o alumna haurà de realitzar un treball de fins a cinc fulls, dirigit pel professorat, en el qual abordarà un problema específic de muntatge, posada en escena o construcció narrativa en un film. Qualificació mínima: 5. El treball és recuperable en les mateixes condicions.

- Examen: cada alumne o alumna haurà de respondre a un test amb dues preguntes i l'anàlisi d'una escena de temes del programa tractats en les classes teòriques. Qualificació mínima: 5. L'examen és recuperable en les mateixes condicions.

No realitzar alguna de les proves suposa un zero i la impossibilitat de fer la mitjana per a superar l'assignatura en primera convocatòria.

Durant el mateix curs acadèmic es conservaran les notes de les proves que han sigut superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà «Presentat o presentada» qui es presente a l'examen escrit i haja presentat almenys el 60% del total de les proves avaluables.

Tots els treballs han d'entregar-se a través de les tasques habilitades en l'Aula Virtual.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16