Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0910 - Fonaments de Teoria de la Comunicació

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

  A. La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent. Per a fer la mitjana i superar l'assignatura, s'ha d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

B. L'estudiantat serà avaluat de manera contínua de l'assignatura: prova teòrica (examen, 60%), pràctiques (treballs acadèmics, 30%) i presentació oral/pòster (10%, no recuperable).
L’estudiantat que per motius justificats no puga implicar-se en les activitats d'aprenentatge continu i en els projectes grupals, serà avaluat de manera individual amb proves equiparables, en la data oficial de l'examen, podent aconseguir un màxim del 90% de la nota final. En aquest cas, han de contactar amb el professorat de l'assignatura durant les tres primeres setmanes de classe per a informar de la seua situació i obtenir autorització.
Es considerarà "Presentat o presentada" qui es presente a l'examen i/o entregue totes les tasques marcades per a l'avaluació contínua.
Durant el mateix curs acadèmic es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.
Tots els treballs han d’entregar-se a través de les tasques habilitades en l'Aula Virtual.
NOTA IMPORTANT SOBRE EL PLAGI
El plagi
 (o copiar durant l’examen) comportarà un SUSPENS (0) i la immediata impossibilitat de presentar-se a la convocatòria en curs.
L'alumnat que incórrega en plagi ha de presentar-se a la convocatòria següent.