Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració i/o exposició de treballs

30%

Criteris de superació

A) Qualificació global:

La qualificació global de l'estudiant serà el resultat de la combinació de:

1. Avaluació dels coneixements teòrics (70%). Es realitzarà una prova escrita en les dates oficials establertes a aquest efecte (tipus test, amb tres alternatives de resposta) on s'avaluaran continguts teoricopràctics de l'assignatura.

2. Avaluació dels coneixements pràctics (30%). Mitjançant l'elaboració i exposició de treballs individuals o grupals. L'assistència a les classes de pràctiques és obligatòria (mínima assistència requerida 80%). La falta d'assistència superior al 20% dels seminaris repercutirà directament en la nota d'aquesta part de l'assignatura. En aquests casos, la nota màxima a la qual es podrà aspirar en aquesta part de l'assignatura és 1.5 sobre 3.

B) Criteris de superació de l'assignatura

Per superar l'assignatura, cal:

- Que la nota de les prova teòrica sigui igual o superior a 3,5 sobre 7

- Que la nota de la part pràctica sigui igual o superior a 1,5 sobre 3

Nota important: si les dues qualificacions no estan aprovades, no sumaran. Per tant, l'estudiant que suspengui la part teòrica (encara que tingui aprovada l'avaluació contínua), tindrà com a qualificació final a la 1ªconvocatoria la nota de la prova final (sobre 10).

Aclariments respecte a la 2ª convocatòria:

- En cas de suspendre la part teòrica de l'assignatura en la 1ª convocatòria (si es té la part pràctica aprovada), es conservarà la nota de pràctica per a la 2ª convocatòria. Per tant, en la 2a convocatòria, l'estudiant només realitzarà una prova escrita per recuperar els coneixements teòrics. Aquesta nota només es conservarà per a la següent convocatòria (segona per ordre temporal), i no per a la resta de convocatòries de cursos posteriors.

- En cas de suspendre la part pràctica de l'assignatura en la 1ª convocatòria (si es té la part teòrica aprovada), es conservarà la nota de la teoria per a la 2ª convocatòria. Per tant, en la 2a convocatòria, l'estudiant o estudianta haurà de recuperar la part pràctica de l'assignatura realitzant de nou els treballs que el professorat cregui convenient. Aquesta nota només es conservarà per a la següent convocatòria (segona per ordre temporal), i no per a la resta de convocatòries de cursos posteriors.

- En cas de suspendre les dues parts de l'assignatura en la 1ª convocatòria, en la 2a convocatòria l'estudiant haurà de recuperar tant la part teòrica (mitjançant una prova escrita) com la part pràctica de l'assignatura (realitzant de nou els treballs que el professorat cregui convenient). En cas d'aprovar en la 2a convocatòria només una de les parts, les dues notes no se sumaran ni es guardaran per a futures convocatòries, havent de repetir l'assignatura en cursos posteriors.

C) Condició de no presentat.

Un estudiant constarà com a no presentat en la qualificació final de l'assignatura si no realitza la prova final. Haver lliurat part dels treballs de la part d'avaluació contínua, no implica constar com a presentat. Per tant, un estudiant que hagi lliurat part dels treballs però que finalment no es presenti a cap prova final, constarà com a "no presentat".