SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

VJ1222 - Disseny Conceptual de Videojocs

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

55%

Examen

45%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura s'ha d'aprovar tant la prova teòrica com el projecte. De tal manera que l'alumne que aprovi aquestes dues parts hi haurà superat l'assignatura.
 
El projecte es realitzarà en grup.
 
En la valoració del projecte es valorarà l'originalitat del mateix, la correcció i detall en la descripció així com la presentació del mateix. En l'aula virtual apareixeran els procediments detallats per a la realització del projecte.

La prova teòrica consistirà en un examen sobre els principals conceptes del disseny  de videojocs. 

Per a la segona convocatòria s'aplicaran els mateixos criteris per a la superació de l'assignatura que en la primera.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16