Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1032 - Màquines i Instal·lacions Elèctriques

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

 

TEMA 1 – PRINCIPIS GENERALS DE LES MÀQUINES ELÈCTRIQUES ROTATIVES

1.1 Màquina elèctrica rotativa elemental

1.2 Primera visió de les màquines rotatives clàssiques

1.3 Característica parell-velocitat de les càrregues mecàniques. Punt de funcionament i estabilitat

1.4 Classes de servei i aïllament

1.5 Graus de protecció. Formes constructives i de muntatge

 

TEMA 2 – MOTOR ASÍNCRON

2.1 Característiques constructives

2.2 Placa de característiques

2.3 Característiques parell-velocitat i corrent-velocitat

2.4 Mètodes d’arrencada

2.5 Regulació de velocitat mitjançant variador de freqüència

2.6 Motor asíncron monofàsic

2.7 Motor d’espira d’ombra

 

TEMA 3 – MOTORS DE CONMUTACIÓ ELECTRÒNICA

3.1 Principi de funcionament

3.2 Motor de contínua sense escombretes

3.3 Motor síncron autopilotat

3.4 Motor pas a pas

3.5 Motor de reluctància commutada

 

TEMA 4 – CÀLCUL D’ACCIONAMENTS ELÈCTRICS

4.1 Objectius

4.2 Equacions fonamentals

4.3 Tipus de transmissió mecànica i reductors

4.4 Perfils de moviment

4.5 Par quadràtic mitjà

 

TEMA 5 – INTRODUCCIÓ A LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

5.1 Estructura i components del sistema elèctric

5.2 Elements que conformen les instal·lacions elèctriques en mitjana i baixa tensió

5.3 Símbols i esquemes elèctrics

5.4 Normes i reglaments

 

TEMA 6 – RÈGIMS DE NEUTRE I PROTECCIÓ DE LES PERSONES

6.1 Esquemes de distribució en baixa tensió

6.2 Instal·lació de posada a terra

6.3 Efectes fisiològics del corrent elèctric

6.4 Protecció davant contactes directes i indirectes

6.5 L'interruptor diferencial

 

TEMA 7 – DIMENSIONAT DE CONDUCTORS

7.1 Cables aïllats en BT. Materials aïllants i conductors

7.2 Tipus de canalitzacions

7.3 Disseny inicial. Selecció de materials

7.4 Dimensionat de conductors per criteri tèrmic

7.5 Dimensionat de conductors per caiguda de tensió

7.6 Dimensionat de tubs i canals protectors

 

TEMA 8 – PROTECCIÓ D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN BT

8.1 Naturalesa i causa de les faltes en instal·lacions elèctriques

8.2 Elements de maniobra i protecció

            8.2.1 Contactor: automatismes elèctrics

            8.2.2 Interruptor i seccionador

            8.2.3 Fusible

            8.2.4 Interruptor automàtic i interruptor magnetotèrmic

8.3 Condicions de protecció davant sobreintensitats

            8.3.1 Selecció de la protecció davant sobrecàrregues

            8.3.2 Curtcircuits: paràmetres característics

            8.3.3 Tipus de curtcircuits en instal·lacions elèctriques

            8.3.4 Càlcul de corrents de curtcircuit

            8.3.5 Selecció de la protecció davant curtcircuits

8.4 Selectivitat de les proteccions

8.5 Protecció davant sobretensions

 

TEMA 9 – CENTRES DE TRANSFORMACIÓ

9.1 Definició i classificació

9.2 Components bàsics i estructura d’un centre de transformació

9.3 Tipus de cel·les i aparellatge en mitjana tensió

 

TEMA 10 – CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA

10.1 Introducció al mercat elèctric

10.2 Subministrament d’últim recurs

10.3 Optimització de factures TUR

10.4 Contractació en el mercat lliure

10.5 Optimització de factures en el mercat lliure

 

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

P1 – Motor asíncron: funcionament en càrrega, arrencada i regulació de velocitat

P2 – Servomotors

P3 – Anàlisi i comprovació d’una instal·lació elèctrica de baixa tensió i muntatge d’un quadre elèctric

P4 – Disseny i càlcul d’una instal·lació elèctrica de baixa tensió per ordinador