Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1033 - Tecnologies del Medi Ambient i Seguretat Industrial

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació i els criteris de superació de l'assignatura seran els mateixos en totes les convocatòries del curs acadèmic:

  •  Avaluació contínua (30%)

o   Memòries de pràctiques de laboratori (15%)

o   2 Proves escrites (qüestions / problemes) en finalitzar cada bloc temàtic (15%).

  • Examen final (70%)

Les proves que formen part de l'avaluació contínua no són recuperables i la qualificació obtinguda en la primera convocatòria es manté per a la segona convocatoria del mateix curs acadèmic. En la convocatòria extraordinària de final de carrera, es considerarà la qualificació obtinguda l'última vegada que es va cursar l'assignatura. No es requereix obtenir una qualificació mínima en les proves d'avaluació contínua.

L'examen final té dues parts, una corresponent a la part de Tecnologia del medi ambient (50%) i una altra a Seguretat industrial (50%). És necessari obtenir una qualificació mínima de 4,5 sobre 10 en cadascuna de les parts per a poder fer la mitjana. La part amb qualificació igual o superior a 4.5 es pot mantenir per a la segona convocatòria del mateix curs acadèmic.

Per a poder aprovar l'assignatura, l'alumne/a haurà de tenir com a mínim una nota de 4,5 sobre 10 en l'examen final, i de 5 sobre 10 a la nota final de l'assignatura.

En cas que la nota de l'examen final no assolisca la puntuació mínima requerida, la qualificació màxima de l'assignatura serà de 4,5 punts.

L'estudiant es considerarà presentat a una convocatòria si es presenta a la prova examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria.

Per l'avaluació de la competència transversal ENAEE CT3 "demostrar consciència sobre la responsabilitat de l'aplicació pràctica de l'enginyeria, l'impacte social, i ambiental, i compromís amb l'ètica professional, responsabilitat i normes de l'aplicació pràctica de l'enginyeria", s'utilitzarà la rúbrica disponible a través de l'Aula Virtual de l'assignatura.