SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PS1026 - Intervenció Psicosocial

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

 

1. EXAMEN ESCRIT (test, desenvolupament i / o problemes) 50% DE LA NOTA: imprescindible per aprovar la teoria haver obtingut un 2,5 sobre 5 punts. Necessari per considerar presentat en l'assignatura.2. PROJECTE-LABORATORI (aplicació d'una temàtica en el context social) 30% DE LA NOTA: imprescindible obtenir un 2 sobre 3 punts per aprovar el projecte. Necessari per considerar presentat en l'assignatura3. VALORACIÓ PRÀCTIQUES PROBLEMES, EXTERNES- TASQUES DE L'ASSIGNATURA: Observació / execució de tasques i pràctiques 20% DE LA NOTA: imprescindible 1 punt de 2 per aprovar execució tasques i pràctiques. Necessari per considerar presentat en l'assignatura.

La presentació per part de l'alumne d'un treball copiat en la seva totalitat o en una part significativa, o elaborat a força de còpies de diferents treballs, implicarà la qualificació de suspens.

 

Article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."


NO PRESENTAT: S'entén que un alumne no s'ha presentat a la convocatòria quan no ha realitzat la tasca d'avaluació d'alguna de les tres parts (examen, projecte, execució de tasques / pràctiques)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16