SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PS1026 - Intervenció Psicosocial

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Per tal d'aconseguir els resultats d'aprenentatge proposats, es plantegen una sèrie d'estratègies docents:

-      Les classes magistrals,

-      Dinàmiques grupals,

-      Anàlisi de recursos audiovisuals,

-      Discussió de casos

-      Realització d'informes de pràctiques,

-      Informes de seguiment del projecte,

-      Seminaris específics,

-      Tutories individuals i grupals.

La participació activa de l'alumnat és un element esencial per a que es produixca un procés d'ensenyament-aprenentage amb qualitat. Amb este tipus de metodologia didàctica es preten capacitar a l'estudiantat per al treball grupal, i l'aprenentatge mitjançant un procés inductiu i "per descobriment"

Les 6 hores destinades a pràctiques externes es realitzaran en la pròpia Universitat o en altres institucions, bé dins del departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia o al departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. Donada la particularitat d'aquestes assignatures, les competències vinculades a estes pràctiques es treballaran juntament amb la participació de professionals del corresponents àmbits que exerceixen la seua activitat en entitas públiques o privades (mitjançant seminaris, tallers i visites...) i amb la realització per part de l'estudiantat d'un treball acadèmicament dirigit, per al que s'assignarà un professor/a que exercirà la tutoria acadèmica.

L'impartició de la docencia es poden realitzar activitats en castellà, valencià i anglés, amb la finalitat d'introduïr l'ús de les diverses llengües i fomentar el multilingüisme.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16