Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0931 - Laboratori Químic I

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Laboratori

60%

Proves escrites

30%

Participació en seminaris i tutories

10%

Criteris de superació

Es proposa un únic itinerari d’avaluació en  què compten  totes i cada una de les activitats. La no assistència a alguna de les activitats d’avaluació previstes comportarà automàticament una nota zero per a la corresponent avaluació.

Per a aprovar l'assignatura és requisit que l'estudiant tinga aprovada (nota de 5 sobre 10) la part corresponent al bloc de química física i la part corresponent al bloc de química analítica.

Cal remarcar el caràcter selectiu del treball de laboratori i de la prova escrita. Aquestes dues proves són excloents i cal superar-les (nota de 5 sobre 10), en cada bloc, per a poder aprovar l'assignatura. 

a) Criteris de superació de l'assignatura

Laboratori (60%)

- Valoració del treball de laboratori (preparació de les pràctiques, aplicació i desenvolupament de la metodologia adequada, treball en equip, actitud, llibreta de laboratori...).

- Tractament de dades i discussió dels resultats obtinguts.

- Informe final.

  • Per a superar aquesta prova la nota ha de ser igual o superior a 5 sobre 10. Prova excloent.

Proves escrites (30%)

- Examen teòric final.

  • Per superar aquesta prova la nota ha de ser igual o superior a 5 sobre 10. Prova excloent.

Participació en tutories i seminaris (10%)

- Participació en les tutories dedicades a la preparació de les pràctiques.

- Participació en seminaris dedicats a les presentacions orals.

- Participació en seminaris dedicats a tractament de dades i discussió de resultats.

b) Criteris per a ser considerat presentat o presentada  en una convocatòria

Es considerarà l'alumne o alumna com a presentat en el cas que realitze almenys el 60% de les pràctiques de laboratori o es presente a l'examen escrit.