SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0961 - Anglès de la Ciència i la Tecnologia

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

60%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Criteris de superació

Per superar l’assignatura l’estudiantat ha de realitzar:

a)una carpeta d’aprenentatge o portfoli (60% de la nota final) que consisteix en:

a.1) dossier de classe completat + altres activitats proposades realitzades     

       (10%)

a.2) activitat sobre un article de investigació;

                              a.2.1) activitat escrita (25%)

                              a.2.2) presentació oral (25%)

b) un examen escrit (40% de la nota final)

L’estudiantat ha d’obtindre els següents percentatges mínims per superar l’assignatura (segons les seccions detallades abans):

a.1) sense percentatge mínim requerit

a.2)       a.2.1) 15% (nota de 6 sobre 10)

               a.2.2) 15% (nota de 6 sobre 10)

b) 20% (nota de 5 sobre 10)

Totes les parts/proves de que consta la avaluació són íntegrament recuperables en

segona convocatòria a excepció del punt a.1 (dossier de classe + altres activitats), es a dir, l’estudiant pot aspirar a obtindre el 90% de la nota en segona convocatòria. Les parts aprovades en primera convocatòria es podran guardar per a la segona convocatòria del mateix curs acadèmic.

Si l’estudiant aprova alguna part/prova i no es presenta a altres, la nota final serà de “No presentat” (NP). Si es suspèn alguna part/prova (tot i que queden altres per fer/presentar), la nota final serà “suspens”.

Per aprovar l'assignatura, els estudiants:

• (Listening) han de ser capaços d’entendre conferències, discussions i explicacions sobre temes complexos relacionats amb el camp científic-tècnic, tot i que pot ser hauran de confirmar els detalls ocasionals, sobretot si l’accent no els és familiar.

• (Reading)  han de ser capaços d’entendre textos llargs i complexos sobre fets de caràcter científic-tècnic. Han d’entendre articles especialitzats i instruccions tècniques més llargues.

• (Producció parlada) han de ser capaços de presentar descripcions clares i detallades de temes cientificotècnics complexos que integren subtemes, desenvolupar punts particulars i acabar amb una conclusió adequada. Els estudiants han de ser capaços d’estructurar i indicar el discurs formal alhora que utilitzen el lèxic esperat en els registres formals.

• (Funcions / nocions) han de ser capaços de reconèixer i expressar / comprovar-ne la certesa, la probabilitat i el dubte, per sintetitzar, avaluar i glossinar i per especular i hipotetitzar sobre la causa i les conseqüències. L’estudiant també ha de ser capaç d’utilitzar adequadament els matissadors (hedging) i desenvolupar un argument de manera sistemàtica.

• (Temes) han d'utilitzar temes de desenvolupament científic i de llenguatge tècnic.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16