Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAW002 - Intervenció Psicopedagògica en les Dificultats de l'Aprenentatge

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Resolució de casos

25%

Criteris de superació

A) Qualificació global: 

La qualificació global de l'estudiant serà el resultat de la combinació de:

- Qualificació obtinguda en una prova final d'avaluació (50%): que constarà en realitzar un examen escrit en les dates oficials on s'avaluaran tant continguts teòrics com pràctics de l'assignatura.

- Qualificació de les diferents activitats d'avaluació continuada (50%): que consisitrà en l'elaboració i exposició de treballs individuals i/o grupals (25%), i resolució de cassos (25%) que es realitzaran i entregaran durant les sessions de pràctiques al llarg del semestre, en dates establides a l'aula virtual. 

B) Condicions per a aprovar l'assignatura:

Per a superar l'assignatura cal que:

- La qualificació de la prova final siga igual o superior a 2,5 sobre 5.

- La qualificació de les activitats d'avaluació continuada siga igual o superior a 2,5 sobre 5.

Nota important: si ambdues qualificacions no estan aprovades, no se sumaran. Per tant, l'estudiant que suspenga la part teòrica (encara que tinga aprovada l'avaluació contínua), tindrà com a qualificació final en la primera convocatòria la nota de la prova final. 

C) Segona convocatòria:

En cas de suspendre ambdues parts (prova final i avaluació continuada) o no haver-se presentat a elles, el dia oficial de la 2a convocatòria l'estudiant farà dues proves:

- Una prova final (examen escrit), semblant a la de la 1a convocatòria, on s'examinarà del contingut teòric-pràctic.

Una prova final (resulució de cassos) contestant a preguntes curtes sobre cassos semblants a les treballades en les sessions pràctiques de l'assignatura, per tal de recuperar la part de competències de l'avaluació continuada.

En cas de suspendre només una de les parts en la 1a convocatòria (prova final o avaluació contiuada):

- Si l'estudiant té suspés l'examen final, es conservarà la nota de l'avaluació continuada per a la 2a convocatòria. Per tant, en la 2a convocatòria, l'estudiant o l'estudianta només realitzarà un examen escrit. Aquesta nota només es conservarà per a la 2a convocatòria del curs, i no per a la resta de convocatòries en cursos posteriors.

- Si l'estudiant té suspesa l'avaluació continuada, es conservarà la nota de la prova final per a la 2a convocatòria. Per tant, en la 2a convocatòria, l'estudiant només ha de recuperar la part pràctica de l'assignatura mitjançant la resolució d'una prova final amb preguntes curtes i cassos semblants a les treballades en les sessions de pràctica. Aquesta nota només es conservarà per a la següent convocatòria del curs, i no per a la resta de convocatòries.

D) Condició de "no presentat".

Un estudiant o una estudianta constarà com a no presentat en la qualificació final de l'assignatura si no realitza l'examen escrit. Haver entregat part dels treballs de la part d'avaluació continuada, no implica constar com a presentat. Per tant, un estudiant que haja entregat part dels treballs però que finalment no es presente a cap prova final, constarà com a "no presentat".