Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAW002 - Intervenció Psicopedagògica en les Dificultats de l'Aprenentatge

Semestre 1

Temari

Temari

CAPÍTOL I.

ELS TRASTORNS D'APRENENTATGE EN LA LECTURA I L'ESCRIPTURA.

1. Els trastorns d'aprenentatge avui. Concepte de trastorns d'aprenentatge (TA).

2. Causes dels trastorns d'aprenentatge. Etiologia.

3. Avaluació dels trastorns d'aprenentatge.

4. Àrees deficitàries i/o símptomes característics.

1. Variables afectivomotivacionals de l'alumne o alumna.

1.1. Introducció a l'estudi de la motivació.

1.2. L'autoconcepte de l'alumne o l'alumna.

1.3. Els processos d'atribució causal i expectatives.

1.4. Metes d'aprenentatge i motivació.

1.5. L'ansietat/estrès de l'aprenent.

1.6. La intel·ligència emocional i el seu desenvolupament en l'aula.

2. Variables cognitives i processos de pensament de l'alumne o alumna.

2.1. Perceptius.

2.2. L'atenció.

2.2. La memòria.

2.3. Les capacitats des de diferents perspectives.

2.4. Els estils cognitius i d'aprenentatge.

2.5. Dèficits metacognitius.

2.6. Dèficits lingüístics.

2.7. Dèficits comportamentals.

5. Classificació dels trastorns d'aprenentatge.

6. Diagnòstic Diferencial.

PRÀCTICA 1: EL WISC-IV. INTERPRETACIÓ DELS PERFILS DEL WISC-IV PER AL DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL DELS TRASTORNS D'APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES, ELS TRASTORNS D'APRENENTATGE DE LA LECTURA I L'ESCRIPTURA, DEFICIÈNCIA MENTAL, TRASTORN DE DÈFICIT D'ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT I DESAVANTATGE SOCIAL O SENSE.

CAPÍTOL II. CONEIXEMENT FONOLÒGIC I APRENENTATGE DE LA LLENGUA ESCRITA.

1. Coneixement metalingüístic i consciència fonològica.

1. 1. Coneixement metalingüístic i consciència metalingüística.

1.2. Formes o nivells de consciència fonològica.

2. Consciència fonològica i aprenentatge de la lectura.

2. l. La consciència segmental com a prerequisit de la lectura.

2.2. Coneixement fonològic i lectura.

3. Tractament educatiu de la lectoescriptura en l'etapa Infantil.

3.1. Objectius generals.

3.2. Comprensió del sentit i naturalesa del sistema d'escriptura.

3.3. Formació d'un vocabulari visual de lectura i escriptura.

3.4. Estratègies per al desenvolupament de la consciència fonològica.

3.5. Programa de consciència fonològica PECONFO. KOMUNICA.

PRÀCTICA 2: PROVES PER A "ABANS" DE LLEGIR:

PSL: Prova de consciència fonològica: la segmentació lingüística.

CAPÍTOL III.

LA LECTURA:

A. FONAMENTS TEÒRICS DELS PROCESSOS DE LA LECTURA.

B. CLASSIFICACIÓ DELS TRASTORNS D'APRENENTATGE DE LA LECTURA C. AVALUACIÓ DELS PROCESSOS DE LA LECTURA.

D. TRACTAMENT EDUCATIU DELS TRASTORNS EN LA LECTURA.

1. Un model cognitiu del procés de lectura.

1.1. Processos d'accés al lèxic: lectura de paraules.

1.1.1. Una "arquitectura funcional" per a la lectura de paraules.

1.1.2. Les dues "rutes" d'accés al lèxic.

1.2. La comprensió de textos.

1.2. l. El processament sintàctic.

1.2.2. Processament de textos: el model de Kintsch i Van Dijk.

1.2.3. Comprensió lectora i estructures retòriques dels textos.

2. Classificació dels trastorns d'aprenentatge de la lectura.

2.1. Panorama general sobre les TA de la lectura.

2.2. Dificultats en la lectura de paraules.

2.2.1. Dislèxies adquirides.

2.2.2. Dislèxies evolutives.

2.3. Dificultats en la comprensió de textos.

2.3. l. D. per a formar una representació global del significat del text.

2.3.2. D. per a activar el coneixement previ necessari

2.3.3. D. en els processos d'acte regulació.

3. Perspectiva general sobre l'avaluació dels TA. en la lectoescriptura.

3.1. L'anàlisi de la conducta lectora. Competències en la lectura.

3.1.1. Elaboració d'un model de processament per a la lectura.

3.1.2. Valoració dels processos d'accés al lèxic.

3.1.3. Elaboració d'un model de processament per a la comprensió.

3.1.4. Avaluació de la comprensió de textos.

3.3. Instruments per a l'avaluació de les TA de la lectura en castellà i en valencià.

3.3.1. Proves per a "abans de llegir".

3.3.2. Proves per a l'avaluació de la lectura inicial.

3.3.3. Proves per a l'avaluació del fiançament lector.

PRÀCTICA 3:

PROVES PER A L'AVALUACIÓ DELS PROCESSOS LECTORS EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA i EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA: PROLEC-R I PROLEC-SE.

4. Tractament educatiu dels trastorns d'aprenentatge en exactitud lectora.

4.1. Objectius generals en el tractament educatiu de la via indirecta.

4.2. Estratègies metodològiques de tipus general.

A. El mètode de classificació de paraules. B. El mètode de lletrejada oral simultània.

C. Escriure una paraula i lectura. D. Noves perspectives: tractament assistit per ordinador.

4.3. Estratègies educatives per a problemes d'exactitud lectora.

5. Tractament educatiu de la fluïdesa i expressivitat lectores.

6. Tractament educatiu de la comprensió lectora.

6.1. Objectius generals en comprensió de textos.

6.2. Models generals d'intervenció.

6.2.1. Habilitats específiques davant d'estratègies metacognitives.

6.2.2. Instrucció directa davant de constructivisme.

6.3. Algunes claus per a la planificació del tractament en l'aula.

6.4. Programes d'intervenció.

CAPÍTOL IV. ESCRIPTURA:

A. FONAMENTS TEÒRICS DELS PROCESSOS DE L'ESCRIPTURA.

B. CLASSIFICACIÓ DELS TRASTORNS D'APRENENTATGE DE L'ESCRIPTURA.

C. AVALUACIÓ DELS PROCESSOS DE L'ESCRIPTURA.

B. TRACTAMENT EDUCATIU DELS TRASTORNS EN L'ESCRIPTURA.

1. Un model cognitiu del procés d'escriptura.

1.1. L'escriptura.

1.2. Processos implicats en l'escriptura.

1.2. l. L'escriptura de paraules i el domini ortogràfic.

1.2.2. L'escriptura de textos.

1.2. l. L'escriptura creativa (productiva).

1.2.2. L'escriptura reproductiva.

2. Classificació dels trastorns d'aprenentatge de l'escriptura.

2.1. Dificultats en l'escriptura de paraules.

2.1.1. Disgrafies adquirides.

2.1.2. Disortografies evolutives.

2.1.3. Disgrafies grafomotores evolutives.

2.2. Dificultats en la composició de textos.

3. Perspectiva general sobre l'avaluació de les TA en l'escriptura.

3.1. L'anàlisi de la conducta escriptora. Competències en l'escriptura.

3.2. Elaboració d'un model de processament per a l'escriptura.

3.2.1. Processament en l'escriptura de paraules.

3.3. Elaboració d'un model de processament per a la composició.

3.3.1. Avaluació de la composició escrita.

3.4. Instruments per a l'avaluació de les TA de l'escriptura en castellà i en valencià.

PRÀCTICA 4:

PROVES PER A L'AVALUACIÓ DELS PROCESSOS ESCRIPTORS EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA: PROESC.

4. Tractament educatiu de les disgrafies.

4.1. Objectius generals.

4.2. Estratègies d'intervenció.

4.2.1. Estratègia d'intervenció en les disgrafies "grafomotores".

4.2.2. Estratègia d'intervenció en les disgrafies "cal·ligràfiques".

5. Tractament educatiu de l'ortografia fonètica:

5.1. Tractament correctiu de les omissions i inversions d'ordre.

5.2. Tractament de les substitucions fonològiques.

5.3. Tractament de les substitucions visuals.

5.4. Tractament de les RCFG contextuals.

6. Tractament educatiu de l'ortografia visual i de regles.

1. Condicions per a l'escriptura per via directa.

2. Estratègia d'intervenció.

3. Tractament de les regles categòriques.

4. Tractament de les unions de paraules.

7. Tractament educatiu de l'ortografia reglada.

1. Condicions per a l'escriptura reglada.

2. Estratègia i materials d'intervenció.

8. Tractament educatiu de l'ortografia contextual.

1. Condicions per a l'escriptura de l'ortografia contextual.

2. Estratègia d'intervenció.

9. Tractament educatiu de la composició escrita.

1. Orientacions didàctiques.

2. Programa de reforçament de les tècniques d'expressió escrita.

3. Programa de reforçament de la composició escrita.

CAPÍTOL V. TRASTORN D'APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES.

1. Definició i delimitació de les dificultats d'aprenentatge de les matemàtiques.

2. Els TAM i la seua relació amb altres trastorns de l'aprenentatge: TAM, TAL i TAML.

3. Creences i actituds sobre les matemàtiques:

4. Perspectives d'estudi dels TAM.

1. Neurològica.

2. Desenvolupament.

3. Processament d'Informació.

4. Educativa.

5. El desenvolupament del pensament matemàtic:

1. El subjecte modular de Fodor.

2. La teoria de Piaget.

3. El processament de la informació.

4. La teoria de Vygotsky.

5. L'aportació de Bruner.

6. Operacions:

1. La suma.

2. La resta.

3. La multiplicació.

4. La divisió.

7. La resolució de problemes matemàtics.

7.1. Requisits cognitius:

7.1.1. Coneixement declaratiu i procedimental de l'aritmètica.

7.1.2. Habilitat per a aplicar aquest coneixement als problemes de vocable.

7.1.3. Capacitat per a portar a terme una correcta representació del problema.

7.1.4. Capacitat per a donar solució al problema, el que implica planificació d'estratègies.

7.2. Requisits metacognitius.

7.3. Condicions afectives.

8. Diagnòstic del trastorn en l'aprenentatge de les matemàtiques.

PRÀCTICA 5: PROVES PER A L'AVALUACIÓ DELS PROCESSOS MATEMÀTICS EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA: TEDI-MATH. EVAMAT I (0-4) I II (5-8) I NAC.

9. Intervenció educativa sobre les competències procedimentals.

10. Intervenció educativa sobre la resolució de problemes matemàtics.