Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 136
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Conèixer les eines del màrqueting mix i ser capaç d'utilitzar de forma adequada a cada context. Ser capaços d'establir els processos de recollida d'informació i el tipus de dades necessàries per dur a terme la planificació en màrqueting Saber presentar en públic els objectius del pla de màrqueting i respondre a les crítiques d'altres, mitjançant judicis argumentats i defensar amb rigor i tolerància. Ser capaços de seleccionar i desenvolupar si no n'hi ha eines d'anàlisi del mercat. Escollir la tècnica d'investigació de mercats adequada al problema plantejat. Dissenyar estratègies de màrqueting. Ser capaços de prendre decisions, desenvolupar accions i resoldre problemes en màrqueting. Dissenyar mecanismes de control sobre les decisions de màrqueting i investigació comercial i implementar possibles mesures correctores. Realitzar una adequada segmentació i selecció del públic objectiu. Ser capaços de definir l'estratègia de posicionament. Dissenyar i executar un pla d'investigació de mercats. Dissenyar un pla de màrqueting. Redactar documents i informes en màrqueting i investigació comercial. Presentar documents i informes en màrqueting i investigació comercial. Saber realitzar les tasques pròpies de la seva professió, tant en empreses privades com en organismes públics.

Resultats d'aprenentatge

S'indiquen aquí els resultats d'aprenentatge generals i bàsics a obtenir en finalitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge de la matèria. Aquests resultats d'aprenentatge s'han d'assolir mitjançant la consecució dels objectius específics definits en cadascuna de les assignatures que formen part d'aquesta matèria. En finalitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge l'estudiant haurà après a: 1. Seleccionar i utilitzar correctament diferents fonts d'informació tant en format tradicional com electrònic. 2. Manejar i interpretar correctament dades quantitatives i qualitatives per convertir-los en informació útil per a la presa de decisions 3. Preparar documents i informes presentats en un text escrit de manera entenedora organitzada, documentada i il · lustrada. 4. Articular un discurs oral, estructurat, coherent, amb bona dicció i ús de vocabulari tècnic 5. Argumentar i contraargumentar. 6. Realitzar un pla de màrqueting complet aplicat a una situació particular: a. Analitzar la situació de mercat d'una empresa donada b. Seleccionar i utilitzar de manera apropiada les eines d'investigació de mercats en la planificació de màrqueting c. Seleccionar el públic objectiu d. Fixar objectius i dissenyar estratègies de màrqueting per a la consecució d'aquests. i. Prendre decisions en un entorn competitiu complex f. Dissenyar accions de màrqueting g. Establir mecanismes de control h. planificar temporalment 7. Utilitzar el vocabulari tècnic propi del màrqueting