Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 30
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

0 5
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

0 3
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Conèixer les eines del màrqueting mix i ser capaç d'utilitzar de forma adequada a cada context.

Disenyar estratègies de màrketing.

Dissenyar mecanismes de control sobre les decisions de màrqueting i investigació comercial i implementar possibles mesures correctores.

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o no familiars i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Saber presentar en públic els objectius del pla de màrqueting i respondre a les crítiques d'altres, mitjançant judicis argumentats i defensar amb rigor i tolerància.

Saber realitzar les tasques pròpies de la seva professió, tant en empreses privades com en organismes públics.

Saber redactar i preparar presentacions per posteriorment exposar-les i defensar-les.

Saber treballar en equip amb eficàcia i eficiència

Ser capaços d'analitzar de forma crítica tant el seu treball com el dels seus companys.

Ser capaços d'establir els processos de recollida d'informació i el tipus de dades necessàries per dur a terme la planificació en màrqueting.

Ser capaços d'integrar les noves tecnologies en la seva tasca professional i / o investigadora.

Ser capaços de buscar, ordenar, analitzar i sintetitzar la informació, seleccionant la que resulta pertinent per a la presa de decisions.

Ser capaços de buscar, ordenar, analitzar i sintetitzar la informació, seleccionant la que resulta pertinent per a la presa de decisions.

Ser capaços de prendre decisions tant individuals com col · lectives en la seva tasca professional i / o investigadora.

Ser capaços de prendre decisions, desenvolupar accions i resoldre problemes en màrqueting

Ser capaços de seleccionar i desenvolupar si no n'hi ha eines d'anàlisi del mercat.

Tenir una actitud proactiva davant dels possibles canvis que es produeixin en la seva tasca professional i / o investigadora.

Resultats d'aprenentatge

9. Seleccionar i utilitzar de manera apropiada les eines d'investigació de mercats en la presa de decisions.

8. Prendre decisions en un entorn competitiu complex.

7. Fixar objectius i dissenyar estratègies de màrqueting per a la consecució d'aquests en un context internacional.

6. Analitzar la situació de mercat d'una empresa en un context internacional.

5. Argumentar i contraargumentar.

4. Articular un discurs oral, estructurat, coherent, amb bona dicció i ús de vocabulari tècnic.

3. Preparar documents i informes presentats en un text escrit de manera entenedora organitzada, documentada i il · lustrada.

2. Utilitzar i interpretar correctament dades quantitatives i qualitatives per convertir-los en informació útil per a la presa de decisions.

11. Utilitzar el vocabulari técnic propi de la materia

10. Disenyar accions de màrketing en un contexte internacional.

1. Seleccionar i utilitzar correctament diferents fonts d'informació tant en format tradicional com electrònic.