Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Conèixer les eines del màrqueting mix i ser capaç d'utilitzar de forma adequada a cada context. Ser capaços d'establir els processos de recollida d'informació i el tipus d'dades necessàries per dur a terme la planificació en màrqueting. Saber presentar en públic els objectius del pla de màrqueting i respondre a les crítiques d'altres, mitjançant judicis argumentats i defensar amb rigor i tolerància. Ser capaços de seleccionar i desenvolupar si no n'hi ha eines d'anàlisi del mercat. Dissenyar estratègies de màrqueting. Ser capaços de prendre decisions, desenrotllar accions i a resoldre problemes en màrqueting. Dissenyar mecanismes de control sobre les decisions de màrqueting i investigació comercial i implementar possibles mesures correctores. Realitzar una adequada segmentació i selecció del públic objectiu. Dissenyar un pla de màrqueting. Redactar documents i informes en màrqueting i investigació comercial. Presentar documents i informes en màrqueting i investigació comercial. Saber realitzar les tasques pròpies de la seva professió, tant en empreses privades com en organismes públics.

Resultats d'aprenentatge

1. Seleccionar i utilitzar correctament diferents fonts d'informació tant en format tradicional com electrònic. 2. Manejar i interpretar correctament dades quantitatives i qualitatives per convertir-los en informació útil per a la presa de decisions. 3. Preparar documents i informes presentats en un text escrit de manera entenedora organitzada, documentada i il · lustrada. 4. Articular un discurs oral, estructurat, coherent, amb bona dicció i ús de vocabulari tècnic. 5. Argumentar i contraargumentar. 6. Analitzar la situació de mercat d'una empresa en un context internacional. 7. Seleccionar el públic objectiu en un context internacional. 8. Fixar objectius i dissenyar estratègies de màrqueting per a la consecució d'aquests en un context internacional. 9. Prendre decisions en un entorn competitiu complex. 10. Seleccionar i utilitzar de manera apropiada les eines d'investigació de mercats en la presa de decisions. 11. Dissenyar accions de màrqueting en un context internacional. 12. Utilitzar el vocabulari tècnic propi de la matèria