Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

2,5 28
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

22,5 27
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Escollir la tècnica d'investigació de mercats adequada al problema plantejat.

Presentar documents i informes en màrqueting i investigació comercial.

Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a la aplicació dels seus coneixements i judicis.

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o no familiars i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi

Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Realitzar una adequada segmentació i selecció del públic objectiu.

Redactar documents i informes en màrqueting i investigació comercial.

Saber realitzar les tasques pròpies de la seva professió, tant en empreses privades com en organismes públics.

Saber redactar i preparar presentacions per a posteriorment exposar-les i defensar-les.

Ser capaços d'analitzar de forma crítica tant el seu treball com el dels seus companys

Ser capaços d'integrar les noves tecnologies en la seva tasca professional i / o investigadora.

Ser capaços de buscar, ordenar, analitzar i sintetitzar la informació, seleccionant la que resulta pertinent per a la presa de decisions.

Ser capaços de prendre decisions tant individuals com col · lectives en la seva tasca professional i / o investigadora.

Ser capaços de prendre decisions, desenvolupar accions i resoldre problemes en màrqueting.

Tenir una actitud proactiva davant dels possibles canvis que es produeixin en la seva tasca professional i / o investigadora.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar el vocabulari tècnic propi de la matèria.

Seleccionar i utilitzar de forma apropiada les eines de investigació de mercats

Seleccionar i utilitzar correctament diferents fonts de informació tant en format tradicional com electrònic.

Preparar documents i informes presentats en un text escrit de forma comprensible organitzada, documentada i il · lustrada

Manejar i interpretar correctament dades quantitatives i qualitatius per convertir-los en informació útil per a la presa de decisions.

Identificar els objectius i les necessitats d'informació per el disseny de la investigació de mercats.