Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRB002 - Disseny del Màrqueting Operatiu en el Llançament d’un Nou Producte

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen Final individual

60%

Resolució, entrega i exposició projecte final en grup

30%

Assistència, participació y entrega casos práctics en grup

10%

Criteris de superació

 PRIMERA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA:
 
Examen teòric (5 punts): El / la alumne / a haurà d'obtenir una nota mínima de 2'5 a l'examen teòric
Pràctica: Avaluació contínua (5 punts): L'alumne / a haurà d'obtenir una nota mínima de 2'5 en l'avaluació pràctica per poder aprovar l'assignatura.
 
 
- SEGONA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA: Es podrà guardar per aquesta convocatòria aquella part en què s'hagi assolit el mínim en primera convocatòria. En cas d'haver aprovat només la teoria, es realitzarà una activitat de pràctiques i només es podrà arribar a una nota màxima del 30% en aquesta part.
 
L'avaluació contínua només suma a partir d'haver obtingut almenys un 2.5 en l'examen.
 
Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (TE / PR / LAB / SEM / TUT) que tingui atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es poden exigir, previ avís per part del o la professor / a, en qualsevol d'elles
 
 

Sistema d'Avaluació pe ra l'alumnat de segona matricula i posteriors

Examen Teòric

 

9 punts

Avaluació continua

 

1 punt