Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1846 - Organització Educativa

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics

40%

Participació en seminaris i/o tutories

10%

Criteris de superació

L'avaluació es realitzarà per exàmens, la participació a classe i els treballs individuals i/o en grup derivat de les pràctiques, seminaris, etc.

En el cas que l'estudiantat no supere algun dels apartats, la qualificació serà de suspens, és a dir, ha de realitzar totes les tasques que es demanen en l'avaluació (exàmens i presentació de pràctiques i treballs).

L'avaluació es dividirà en:

a) Avaluació dels coneixements teòrics (50%): mitjançant un examen final, que coincidirà amb la data oficial de la primera i/o la segona convocatòria ordinària.

b) Avaluació dels coneixements pràctics (50%): mitjançant l'elaboració de tasques i treballs de tipus individual i/o grupal.

Per a donar per superada l'assignatura, és necessari:

-Obtindre, almenys, un 5 sobre 10 en l'examen final (després es ponderarà la nota al valor real d'aquesta part).

-La suma de la qualificació pràctica ha de ser igual o superior a 2,5 (sobre 5 punts).

-La nota global per a superar l'assignatura ha de ser igual o major de 5 sobre 10 punts; totes les parts han d'estar aprovades individualment.

Altres aclariments:

1. En cas de suspendre una de les parts de l'assignatura:

-En cas de suspendre la part teòrica de l'assignatura (si es té la part pràctica aprovada), es conservarà la nota de pràctica per a la segona convocatòria. Per tant, en la següent convocatòria, l'estudiantat només realitzarà una prova escrita per a recuperar els coneixements teòrics. Aquesta nota només es conservarà per a la següent convocatòria del curs, i no per a la resta de convocatòries de cursos posteriors.

-En cas de suspendre la part pràctica de l'assignatura (si es té la part teòrica aprovada), es conservarà la nota de la teoria per a la segona convocatòria. Per tant, en la següent convocatòria, l'estudiantat haurà de recuperar la part pràctica de l'assignatura (bé mitjançant una prova escrita referida a la part pràctica, o bé fent de nou els treballs que el professorat crega convenient). Aquesta nota només es conservarà per a la següent convocatòria del curs, i no per a la resta de convocatòries de cursos posteriors.

En cas de tindre l'examen aprovat però la part pràctica suspesa, l'assignatura es considerarà suspesa.

2. Condició de no presentat.

L'estudiantat constarà com a no presentat en la nota final de l'assignatura sempre que no realitze cap dels exàmens de l'assignatura (primera o segona convocatòria ordinària).

Haver lliurat les pràctiques no implica constar com a presentat.