Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1712 - Recursos Informàtics i Documentació (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

8.1. Ensenyances teòriques. Classes magistrals
Les classes teòriques s'impartiran amb la metodologia presencial de classes magistrals, en les que es possibilitarà i estimularà al màxim la interacció i participació de l'alumnat. Les classes tindran suport de mitjans audiovisuals. A més de tractar els temes teòrics, en general, s'introduirà la metodologia, la dinàmica i la tecnologia d'informació corresponent a cada un dels grups de contingut. També es plantejarà el conjunt de treballs que s'hauran de resoldre de forma autònoma i que formen part de l'avaluació de l'assignatura. Per això, s'animarà a l'alumnat a aprofundir en els coneixements adquirits en classe per mitjà de la utilització de la bibliografia i la tecnologia d'informació recomanades. El material utilitzat en classe pel professor estarà disponible en l'Aula Virtual de l'assignatura. Esta activitat cobrix 30 hores presencials sobre el total de 56 hores presencials de l'assignatura.
 
8.2. Ensenyances pràctiques. Laboratori
Les sessions pràctiques de laboratori es realitzaran en els laboratoris docents i comprenen aspectes relacionats amb l'aprenentatge de la metodologia d'investigació, i l'ús de les eines ofimàtiques, d'anàlisi epidemiològica i estadística, i l'accés als recursos en línia per fer cerques documentals i organitzar i depurar els resultats d'aquestes recerques. Les pràctiques seguiran un format de taller pràctic i es realitzaran individualment. A més, l'estudiantat haurà de contestar una sèrie de preguntes, relacionades amb les pràctiques de laboratori i els temes corresponents que estaran disponibles a l'aula virtual de manera temporal. El desenvolupament d'aquestes classes estarà lligat amb les classes teòriques relacionades que s'hauran explicat recentment. Aquesta activitat cobreix 24 hores presencials sobre el total de 56 hores presencials de l'assignatura.
 
8.3. Avaluació
L'avaluació consistirà en l'entrega, revisió i qualificació dels següents tipus de proves: examen escrit (test, desenrotllament i/o problemes), treballs acadèmics, memòries i informes de pràctiques, pòsters i les seues corresponents presentacions orals. També es tindran en compte les notes preses pel professor sobre l'observació i execució de tasques i pràctiques. En l'Apartat 10.1 es detalla el pes de cada prova respecte a l'assignatura. Esta activitat cobrix 2 hores presencials sobre el total de 56 hores presencials de l'assignatura.
 
8.4. Treball personal
El treball personal servirà perquè l'alumnat revise i organitze els continguts teòrics, prepare els problemes, les sessions de laboratori, les tutories, les activitats de l'aula virtual, les activitats lliures i els exàmens d'avaluació. Esta activitat cobrix 94 hores no presencials sobre el total de 150 hores de l'assignatura.