Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1712 - Recursos Informàtics i Documentació (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura, s'ha d'obtindre almenys el 50% de la nota total de l'assignatura, és a dir, 5 punts sobre el total de 10, en qualsevol de les convocatòries que es presenti. A més, perquè es computi l'acumulat de les notes de cada prova, s'ha d'aconseguir una nota mínima que es distribueix en la forma següent:
 

Prova

Ponderació

Nota mínima

Nota Màxima

Examen escrit: Examen de teoria de tipus test

20 %

1,0

2,0

Examen escrit: Avaluació de pràctiques de TIC 

10 %

0,5

1,0

Memòries i informes de pràctiques

30 %

1,5

3,0

Observació / execució de tasques i pràctiques

20 %

1,0

2,0

Presentacions orals i pòsters

20 %

1,0

2,0

 

100 %

5,0

10,0

 
 
 
Detalls de les proves
 
La prova d'examen escrit comprèn un únic examen per convocatòria i avalua només el contingut més teòric de l'assignatura, desenvolupat en els temes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 i 11; i les pràctiques de tecnologies d'informació i comunicació (TIC) del tema 9.
 
La prova de memòries i informes de pràctiques es requereixen només per avaluar les pràctiques associades als temes 4 i 6. S'inclouen les activitats següents: presentació d'un cas d'investigació, formulació de preguntes de recerca i desenvolupament d'un projecte d'investigació. El projecte d'investigació és una part d'un projecte global que es desenvolupa en determinades assignatures de primer, segon i tercer cursos.
 
La prova d'observació / execució de tasques i pràctiques s'aplica només a les pràctiques associades als temes 7 i 8.
 
La prova de presentacions orals i pòsters avalua les activitats realitzades en el tema 8.
 
 
Requisits addicionals
 
Hi ha altres requisits addicionals per a poder superar l'assignatura i per a establir els criteris de presentació o no presentació en l'assignatura:
 
R01. Lliurament de documentació. L'avaluació de les activitats i proves requereix el lliurament de la documentació corresponent en termini i forma estipulats prèviament per a cada activitat.
 
R02. Assistència mínima per avaluació. Es computarà l'avaluació específica de l'activitat "Observació i execució de tasques i pràctiques" (treball pràctic realitzat al laboratori) quan s'hagi assistit com a mínim al 80% de les sessions de laboratori i s'hagin realitzat en elles els casos pràctics proposats.
 
R03. Permanència de les qualificacions. Les qualificacions obtingudes en les activitats i treballs realitzats durant el període lectiu de l'assignatura es guardaran durant tot el curs corresponent, sempre que la seva qualificació sigui igual o superior a la nota mínima establerta a la taula de proves.
 
R04. Compensació per nota acumulada. A la primera convocatòria ordinària, qui tingui una nota acumulada igual o major de 5 entre totes les proves, però algunes de les proves no estiguin superades perquè la seva qualificació no ha arribat a la nota mínima, queda exempt de realitzar i / o presentar de nou les proves per a la segona convocatòria ordinària, i se li aplicarà aquesta nota acumulada. Queda exceptuada d'aquesta regla la prova anomenada Examen escrit.
 
R05. Recuperació d'activitats d'avaluació. A la segona convocatòria es podran lliurar aquelles tasques que no estiguessin superades en primera convocatòria. Totes les activitats d'avaluació, llevat de les especificades en el Requisit d'activitats no recuperables, podran ser recuperables a la segona convocatòria en els termes i terminis establerts atenent que algunes de les activitats ja no podran ser desenvolupades presencialment. El termini s'ha de fixar com a màxim entre una data posterior a la de la prova escrita de la primera convocatòria, i una data anterior a la prova escrita de la segona convocatòria. En aquesta recuperació es contemplen les activitats que no hagin assolit la nota mínima o les que no hagin estat lliurades.
 
R06. Activitats no recuperables en segona convocatòria. Donada la naturalesa singular de l'activitat "Observació i execució de tasques i pràctiques", que s'ha d'aplicar en sessions presencials, aquesta activitat no és recuperable si no es compleix el requisit R02 per a la primera convocatòria.
 
R07. Presentació a l'assignatura. Es considerarà com presentat en l'assignatura a qui realitzi i lliuri l'examen escrit en la corresponent convocatòria. I se li computaran totes les qualificacions de la resta de les activitats d'avaluació que compleixin amb els requisits R01, R02 i R04.
 
R08. No presentació a l'assignatura. Es considerarà com a no presentat en l'assignatura a qui no es presenti a l'examen escrit en la corresponent convocatòria. I no se li computen totes les qualificacions de la resta de les activitats d'avaluació.
 
R09. Independència de la consideració de presentat a l'assignatura. La consideració de presentat o no presentat a l'assignatura és independent que s'hagi lliurat o no la documentació requerida en la resta d'activitats i proves.