Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1543 - Norma i Ús de l'Espanyol Oral i Escrit

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

En aquesta assignatura s'ofereix una descripció i reflexió crítica sobre l'espanyol normatiu. Amb això es busca el perfeccionament de l'ús oral i escrit dels estudiants i les estudiantes, de tal manera que prenguen consciència de la importància de conéixer la normativa acadèmica de l'espanyol i eviten, d'aquesta manera, les incorreccions que es cometen diàriament en l'ús. El temari és el següent:

1. La Reial Acadèmia Espanyola.

2. La norma ortogràfica de l'espanyol. Regles d'ortografia, d'accentuació i de puntuació. Reflexió sobre la nova ortografia de l'espanyol (2010) i les principals novetats.

3. Qüestions de gramàtica normativa de l'espanyol:

   3.1. La prefixació i la derivació

   3.2. El substantiu: gènere i nombre

   3.3. L'adjectiu: la concordança i el grau

   3.4. Els determinants: errors habituals en l'ús de l'article, el possessiu, el numeral i els distributius

   3.5. Els pronoms: col·locació; fenòmens de leísmo, laísmo i loísmo; els pronoms relatius

   3.6. El verb: principals errors en la forma i en l'ús

   3.7. L'adverbi: incorreccions habituals

   3.8. Les preposicions: incorreccions habituals

   3.9. Les conjuncions: incorreccions habituals

4. Qüestions sobre l'ús del lèxic:

   4.1. Les paraules comodí (verbs tener, haber, poner, dar i decir)

   4.2. L'adaptació de veus estrangeres

   4.3. Dubtes i errors lèxics

   4.4. Els cultismes inadequats

   4.5. Les etimologies populars i altres deformacions semàntiques

5. Qüestions d'estil:

   5.1. L'adequat ús de les paraules

   5.2. L'adequada construcció de les oracions

   5.3. L'adequada construcció dels paràgrafs

   5.4. L'adequada construcció dels textos i l'ús adequat dels nexes discursius

   5.5. L'elaboració dels treballs acadèmics: el Treball de Final de Grau

6. Qüestions d'oralitat:

   6.1. Definició de "saber parlar"

   6.2. La correcció fònica, gramatical i lèxica en la parla

   6.3. Saber parlar en públic